Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wotum zaufania dla burmistrza

Radni Pako­ści pod­czas sesji absolutoryj­nej udzielili Bur­mistrzowi Zyg­mun­towi Groniowi wotum zaufania, a także wynikiem 13 głosów „za” i 1 wstrzymującym absolutorium za 2021 rok.

W czwar­tek, 24 czerwca 2022 roku w sali sesyj­nej odbyła się sesja Rady Miej­skiej, której prze­wod­nimi tematami była debata nad rapor­tem o stanie Gminy Pakość, głosowanie nad projek­tem uchwały w sprawie udzielenia Bur­mistrzowi Pako­ści wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi za 2021 rok.

Raport o stanie Gminy Pakość zaprezen­towała i omówiła zastęp­czyni bur­mistrza Róża Sielecka, która pod­sumowała naj­waż­niej­sze działania, inwestycje i projekty realizowane przez pakoski samorząd. Po dys­kusji radni udzielili Bur­mistrzowi Zyg­mun­towi Groniowi 8 głosami „za”, 2 „prze­ciw­nymi” oraz 4 „wstrzymującymi” wotum zaufania.

Skarb­nik Gminy Anna Kruszka przed­stawiła sprawoz­danie finan­sowe wraz ze sprawoz­daniem z wykonania budżetu gminy Pakość za 2021 r. oraz opinię Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Byd­gosz­czy w sprawie sprawoz­dania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Następ­nie prze­wod­niczący Komisji Rewizyj­nej Józef Per­dał przed­stawił opinię Komisji Rewizyj­nej oraz opinię RIO w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści za 2021 r.

13 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym” Radni zatwier­dzili sprawoz­danie finan­sowe oraz sprawoz­danie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2021 rok.

Na sesji wręczone zostały medale i dyplomy oraz nagrody pieniężne dla zwycięż­czyń I gmin­nego kon­kursu wiedzy o samorządzie terytorial­nym im. Ryszarda Kuflewicza – Annie Kal­czyń­skiej z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca, Mag­dalenie Żabie ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego oraz Zuzan­nie Skrzyń­skiej z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca. Nagrodę pieniężną ufun­dowała prze­wod­nicząca Komisji Oświaty, Kul­tury, Sportu i Promocji Gminy Joanna Błaszak. Inicjatorami kon­kursu są: prze­wodcz­niący Rady Miej­skiej Tomasz Oset oraz radny Mariusz Augustyn.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD