Twój urząd

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Rynek

Szanowni miesz­kańcy posesji położonych przy ul. Rynek w Pakości,

Uprzej­mie infor­mujemy, iż od dnia 14 września 2021r. do dnia zakoń­czenia realizacji zadania inwestycyj­nego pn.: „ Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” w obrębie płyty rynku obowiązywała będzie czasowa organizacja ruchu. Prze­praszamy za utrudnienia.

09 skan mapka