Twój urząd

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za I pół­rocze 2019 r. było głów­nym tematem wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Na koniec czerwca Gmina osiągnęła dochody w kwocie 22 394 674,65 zł co stanowi 54,9 % planu rocz­nego. Wydatki natomiast ukształ­towały się na poziomie 21 679 977,73 z, co stanowi 52,7 planu rocz­nego zł, w związku z czym nad­wyżka budżetowa wyniosła 1 482 795,97 zł. Wydatki inwestycyjne za I pół­rocze zostały zrealizowane w kwocie 2 238 062,30 zł, co stanowi 62,1 % planu rocz­nego. Regionalna Izba Obrachun­kowa pozytyw­nie zaopiniowała infor­mację bur­mistrza o prze­biegu wykonania budżetu, a Radni Rady Miej­skiej jed­nogłośnie pod­jęli uchwałę.

W dal­szej czę­ści sesji pod­jęto uchwały w sprawie złożonych skarg na działania kierow­nika i pracow­ników Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, dyrek­tora i pedagoga Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści oraz na działania organu wykonaw­czego jed­nostki samorządu terytorial­nego. We wszyst­kich przy­pad­kach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miej­skiej w Pako­ści uznała skargi za bezzasadne.

Łącz­nie pod­jęto 12 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD