Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

WSG tym­czasowym ośrod­kiem egzaminacyj­nym dla UA

Obywatele Ukrainy będą mogli aplikować w celu zdawania egzaminów i uzyskania w roku 2022 tytułu licen­cjata lub magistra. Wyż­sza Szkoła Gospodarki w Byd­gosz­czy (WSG) znalazła się na liście tym­czasowych ośrod­ków egzaminacyjnych.

Na kam­pusie Wyż­szej Szkoły Gospodarki w Byd­gosz­czy otwarto Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy pod patronatem Kon­sula Honorowego Ukrainy w Byd­gosz­czy oraz Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

W wyniku zakrojonej na szeroką skalę inwazji woj­skowej Federacji Rosyj­skiej na Ukrainę ponad 3 mln Ukraiń­ców zostało zmuszonych do wyjazdu do Pol­ski, z czego ok. 220 000 uchodź­ców znalazło schronienie w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim.

Kon­sekwen­cją wojny jest znisz­czona infrastruk­tura cywilna. Ukraiń­skie uczel­nie nie mają moż­liwo­ści prze­prowadzenia zewnętrz­nej nie­zależ­nej oceny (ZNO), jed­nego egzaminu wstęp­nego (JEW) czy jed­nego profesjonal­nego testu wstęp­nego (JPTW), które są zapew­nieniem sprawiedliwego przyj­mowania na uczel­nie wyższe.

W związku z tym Rada Naj­wyż­sza Ukrainy zmieniła podej­ście do organizacji kam­panii wprowadzającej. Zgod­nie z procedurą przyjęć na studia wyż­sze w 2022 r., aby wstąpić do placówek edukacyj­nych w celu uzyskania tytułu licen­cjata w 2022 r., konieczne będzie zdanie narodowego testu mul­tidyscyplinar­nego (NTM), w celu uzyskania tytułu magistra (nie­które specjal­no­ści): złożony test magister­ski (ZTM) oraz magister­ski test kom­peten­cji edukacyj­nych (MTKE).

Ze względu na to, że ponad 6 mln Ukraiń­ców zostało zmuszonych do opusz­czenia swojej ojczyzny, aby uciec przed wojną, Minister­stwo Oświaty i Nauki Ukrainy zdecydowało o potrzebie prowadzenia NTM, ZTM, MTKE nie tylko w Ukrainie, ale także za granicą. W Pol­sce aplikować w celu zdawania egzaminów i uzyskania w roku 2022 tytułu licen­cjata lub magistra będzie 7 731 osób. Część z nich będzie to mogła zrobić w Wyż­szej Szkole Gospodarki w Byd­gosz­czy, która jest na liście tym­czasowych ośrod­ków egzaminacyj­nych dla NTM, ZTM i MTKE.

pdfInfor­macja w j. ukraiń­skim 813.39 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD