Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wstęp

Opracowanie Strategii Roz­woju Miasta i Gminy Pakość roz­poczęto w czerwcu 2001 roku, zgod­nie z umową pod­pisaną pomiędzy Zarządem Miej­skim w Pako­ści, reprezen­towanym przez Ryszarda Jagodziń­skiego — Bur­mistrza oraz Annę Grupa — Członka Zarządu, a Małopol­skim Instytutem Samorządu Terytorial­nego i Administracji z Krakowa, reprezen­towanym przez Krzysz­tofa Lip­skiego — Dyrek­tora Instytutu.

Kierow­nikiem projektu był Janusz Krzyżak.

Zespół kon­sul­tan­tów tworzyli pracow­nicy Wydziału Programów i Projek­tów MISTiA:

Janusz Krzyżak
Jacek Kwiat­kow­ski
Woj­ciech Odzimek
Aldona Okraszew­ska
Michał Matuszew­ski

Przed roz­poczęciem procesu planowania strategicz­nego w gminie Pakość powołano Kon­went Strategiczny, w skład którego weszli przed­stawiciele władz gminy, kluczowi radni i urzęd­nicy samorządowi, przed­stawiciele organizacji zawodowych i szkół (nauczycielei człon­kowie samorządu uczniow­skiego), reprezen­tanci przed­siębior­ców z terenu gminy oraz lokal­nych organizacji pozarządowych.

Zespół kon­sul­tan­tów MISTiA pragnie złożyć gorące podziękowania wszyst­kim człon­kom Kon­wentu Strategicz­nego za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyj­nyw czasie budowania „Strategii Roz­woju Miasta i Gminy Pakość”. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Bur­mistrzowi Pako­ści — Panu Ryszar­dowi Jagodziń­skiemu oraz Panu Mar­kowi Żelaznemu –Inspek­torowi ds. budow­nic­twa Urzędu Miejskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD