Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wstępne wypeł­nienie zeznania PIT37 PFR (PRE — Fil­led Tax Return)

Minister­stwo Finan­sów infor­muje o nowej usłudze administracyj­nej, polegającej na wystawianiu przez nią wstęp­nie wypeł­nionych zeznań podat­kowych. Usługa PFR (PRE-​FILED RETURN) w 2015r. dotyczy wyłącz­nie zeznań PIT-​37. Adresatami tej usługi są wyłącz­nie osoby fizyczne nie­prowadzące działal­no­ści gospodar­czej zobowiązane do roz­liczenia rocz­nego za rok 2014 na for­mularzu PIT-​37. Usługa PFR jest skierowana zarówno do osób roz­liczających się indywidual­nie jak i wspól­nie z małżonkiem.

Należy pod­kreślić, iż usługa PFR to dodat­kowa pomoc, udogod­nienie w roz­liczaniu, a nie złożenie zeznania podat­kowego przez administację podat­kową za obywatela. PFR to alter­natywa roz­liczenia rocz­nego. Usługa ta, to nie obowiązek (przy­mus), a jedynie jeden ze spo­sobów złożenia zeznania PIT-​37. Oznacza to, że
PIT-​37 można nadal składać na dotych­czasowych zasadach, od 1 stycz­nia do 30 kwiet­nia przez sys­tem
e-​Deklaracje oraz w for­mie papierowej.

Źródłem danych dla wystawionych PFR są wyłącz­nie infor­macje prze­słane przez płat­ników – PIT-​11, PIT-​8C, PIT-​R za 2014r.. Usługa PFR dostępna będzie w czę­ści ogól­nodostęp­nej Por­talu podatkowego.

Podat­nik chcący skorzystać z usługi w 2015r. będzie:
a) musiał zautoryzować się przed pobraniem PFR (NIP lub PESEL, nazwisko, pierw­sze imię, data urodzenia, sumą przy­chodów za rok 2014 z infor­macji od płat­ników) – po 5-​ciu nie­udanych próbach autoryzacji nastapi blokada,
b) musiał zweryfikować swoje dane zawarte w PFR przed pod­pisaniem,
c) mógł modyfikować PFR PIT-​37 (np. w celu: skorzystania z ulg podat­kowych, dopisania przy­chodów z organów ren­towych, wpisania OPP),
d) musiał pod­pisać PIT-​37 bez­piecz­nym pod­pisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi.

Strona inter­netowa www​.por​tal​podat​kowy​.mf​.gov​.pl w zakładce „Wstępne wypeł­nione zeznanie podat­kowe” (PFR) znaj­dują się wszyst­kie nie­zbędne informacje.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD