Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wstrzymane prace na ul. Jankowskiej

W związku z realizacją robót drogo­wych w ramach zadania pn.: „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno. Etap I”, w uzgod­nieniu z Wykonawcą tj. Przed­siębior­stwem robót drogo­wych Inodrog Sp. z o.o. infor­mujemy, że prace na przejeź­dzie kolejowym przy ul. Jan­kow­skiej, z uwagi na panujące warunki atmos­feryczne zostały wstrzymane. Roboty zostaną wznowione z chwilą poprawy warun­ków atmosferycznych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD