Twój urząd

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Prze­prowadzałeś się lub wyjeż­dżałeś z Pol­ski? Wyjechałeś ze swojej miej­scowo­ści na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamiesz­kania albo zamel­dowania? Upew­nij się, że jesteś wpisany do rejestru wybor­ców tam, gdzie teraz miesz­kasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wybor­ców, to nie będziesz mógł głosować w nad­chodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wybor­ców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zamel­dowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wybor­ców gminie, w której jesteś zamel­dowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jed­nak jesteś zamel­dowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz mel­dunku, to nie ma Cię w rejestrze wybor­ców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wybor­ców w gminie, w której miesz­kasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej infor­macji na stronie www​.pkw​.gov​.pl oraz na kanałach Pań­stwowej Komisji Wybor­czej i Krajowego Biura Wybor­czego w ser­wisach społecznościowych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD