Twój urząd

Wybory uzupeł­niające

W związku z wygaśnięciem man­datu rad­nego Zyg­munta Gronia, który został bur­mistrzem zarządzono wybory uzupeł­niające do Rady Miej­skiej w Pako­ści w Okręgu Wybor­czym nr 8 dla wyboru jed­nego rad­nego, które odbędą się 3 lutego 2019 r.

Granice Okręgu Wybor­czego nr 8 to ulice: Bar­ciń­ska, Błonie, Cmen­tarna, Dwor­cowa, Grobla, Mieleń­ska nr nie­parzyste od 1 do 9,nr parzyste od 2 do 16,Ogrodowa.
Lokal wybor­czy mie­ści się w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej ul. Bar­ciń­ska 11 i otwarty będzie od godz.7.00 do 21.00.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD