Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wyjaz­dowe usługi kon­sularne dla obywateli Ukrainy

Kon­sulat Ukrainy w Gdań­sku inicjuje wyjaz­dowe usługi kon­sularne dla obywateli Ukrainy w wojewódz­twach: pomor­skim, zachod­niopomor­skim, kujawsko-​pomorskim i warmińsko-​mazurskim.

W ramach wyjaz­dowych usług kon­sular­nych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach:

🔹 prze­dłużenie waż­no­ści pasz­portu zagranicz­nego,
🔹 wpisanie infor­macji o dziecku w pasz­port zagraniczny rodziców,
🔹 wydawanie zaświad­czeń toż­samo­ści,
🔹 rejestracja kon­sularna,
🔹 udzielanie kon­sul­tacji w pytaniach kon­sular­nych ‚wynikających u obywateli Ukrainy przy­byłych do RP w czasie wojny.

Obsługa obywateli Ukrainy odbywa się w kolejce na żywo.

Z wykazem dokumen­tów, które należy złożyć w celu wykonania powyż­szych czyn­no­ści kon­sular­nych, można się zapoznać na stronie inter­netowej Kon­sulatu Ukrainy w Gdańsku:

- https://​cutt​.ly/​w​S​Y​e​f​X​V
- https://​cutt​.ly/​6​S​Y​e​x​Y​8
- https://gdansk.mfa.gov.ua/…/viyizni-konsulski…

pdfWyjaz­dowe usługi kon­sularne w j. pol­skim,150.37 KB

pdfWyjaz­dowe usługi kon­sularne w j. ukraiń­skim 191.54 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD