Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wyniki ankiety dotyczącej programu „Miesz­kanie Plus”

Infor­mujemy, iż w dniach od 2 kwiet­nia 2019r. do dnia 15 maja 2019r. zain­teresowane osoby mogły składać w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, ankiety dotyczące rządowego programu „Miesz­kanie Plus”, zakładającego m. in. budowę miesz­kań na wynajem z opcją doj­ścia do własności.

Druk ankiety dostępny był na stronie inter­netowej www​.pakosc​.pl oraz w następujących instytucjach:

  • Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4 w Pako­ści — Biuro Obsługi Interesanta (parter);
  • Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej ul. Bar­ciń­ska 11;
  • Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12;
  • Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14.

Wyniki prze­prowadzonej ankiety wskazują na brak zain­teresowania ww. programem wśród miesz­kań­ców Gminy Pakość. Otrzymaliśmy zwrot­nie jedynie 5 ankiet. Ponadto zaproponowane przez Gminę nie­ruchomo­ści grun­towe, zlokalizowane przy ul. Mikołaja oraz przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści nie uzyskały pozytyw­nej rekomen­dacji, w celu dal­szego procedowania w ramach programu „Miesz­kanie Plus”.
Z uwagi na fakt, iż wymogi for­malne programu zakładają budowę minimum
30 miesz­kań, a ilość otrzymanych ankiet pokazuje nie­wiel­kie zain­teresowanie tematem wśród miesz­kań­ców naszej Gminy w chwili obec­nej zachodzi prze­słanka do odstąpienia od dal­szych czyn­no­ści związanych z planowaniem realizacji przed­miotowego przedsięwzięcia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD