Twój urząd

Wyniki wyborów uzupeł­niających do RM w Pakości

Dnia 3 lutego 2019 roku w Okręgu Wybor­czym nr 8 odbyły się wybory uzupeł­niające do Rady Miej­skiej w Pako­ści. Liczba osób upraw­nionych do głosowania wynosiła 471, karty do głosowania wydano 138 osobom, to jest 29,30 % upraw­nionych do głosowania.

Głosów waż­nych oddano 136, to jest 98,55 % ogól­nej liczby głosów oddanych. Głosów nie­waż­nych oddano 2, to jest 1,45 % ogól­nej liczby głosów oddanych. Do Rady Miej­skiej kan­dydowały 2 osoby i uzyskały następujący wynik:

  • Katarzyna Tom­czak — 96 głosów
  • Arkadiusz Fryszka — 40 głosów

Radną została Katarzyna Tomczak.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD