Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

X sesja Rady Miejskiej

Z koń­cem paź­dzier­nika upływa kaden­cja ław­ników do sądów powszech­nych. Z uwagi na to pod­czas wczoraj­szej X sesji Radni Miej­scy wybrali ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu na kaden­cję 20202023.

Zgod­nie z ustawą o ustroju sądów powszech­nych, ław­ników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest wła­ściwo­ścią tych sądów. Na ław­ników do sądu rejonowego w Ino­wrocławiu wybrani zostali: p. Bogusława Bur­dyna Gou­lart oraz p. Justyna Maria Kończal.

W odpowiedzi na zaproszenie Dyrek­tor Dróg Wojewódz­kich Prze­mysław Dąbrow­ski z uwagi na bieżący har­monogram spo­tkań uprzej­mie poin­for­mował, iż nie ma moż­liwo­ści pojawienia się na X sesji Rady Miej­skiego w Pako­ści. W wystosowanym piśmie infor­muje:

- „Aktualny aneks pomiędzy zamawiający, a wykonawcą prze­widuje ter­min zakoń­czenia prac na dzień 31 marca 2020r. Po pod­pisaniu w/​w aneksu cały czas pojawiają się nowe okolicz­no­ści, które wstrzymują wykonanie nie­których prac m.in. takie jak kolejne odkrycia archeologiczne. Ponadto pojawiają się okolicz­no­ści, które trzeba na bieżąco roz­patrywać takie jak wnioski miesz­kań­ców z proś­bami o geo­metryczne zmiany wjaz­dów indywidual­nych oraz publicz­nych. Prowadząc prace na obszarze miej­skim często zachodzi koniecz­ność wymiany starej infrastruk­tury takie jak elementy sieci głów­nych oraz przy­łącza sanitar­nych, kanalizacyj­nych i gazowych. Biorąc pod uwagę wszyst­kie okolicz­no­ści, które zachodzą pod­czas prowadzenia budowy chcieliśmy poin­for­mować, że zarówno pojawiające się nowe okolicz­no­ści oraz jakość wykonywanych prac są na bieżąco monitorowane i analizowane tak aby cała budowa nie generowała dodat­kowych utrud­nień dla miesz­kań­ców w. Pakość oraz użyt­kow­ników prze­budowywanej drogi. Zarząd dróg wojewódz­kich w Byd­gosz­czy dokłada wszel­kich starań by przed okresem zimowym udostęp­nić jak naj­więcej gotowych odcin­ków dróg”.

Pod­czas sesji Radni pod­jęli 4 uchwały.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD