Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XX sesja Rady Miej­skiej za nami…

Pod­czas wczoraj­szej sesji radni nie tylko ustalili stawki podat­ków na rok następny, ale rów­nież zatwier­dzili wysokość opłat za śmieci.

Ze względu na wzrost kosz­tów obsługi sys­temu gospodarki odpadami komunal­nymi na terenie gminy Pakość zaist­niała koniecz­ność pod­wyż­szenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi. Przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi zbieranymi i odbieranymi w spo­sób selek­tywny w wysoko­ści 22,00 zł miesięcz­nie od każ­dego miesz­kańca zamiesz­kującego daną nie­ruchomość, natomiast jeżeli wła­ściciel nie wypeł­nia obowiązku zbierania odpadów w spo­sób selek­tywny oplata będzie wynosić 44,00 zł miesięcz­nie od każ­dego miesz­kańca zamiesz­kującego daną nieruchomość.

Stawki podatku od nie­ruchomo­ści zostały pod­wyż­szone w stosunku do 2020r. o śred­nio 4%. Sugerowano się poziomem wskaź­nika inflacji oraz koniecz­no­ścią zapew­nienia środ­ków na finan­sowanie zadań realizowanych przez Gminę.

Po pod­wyżce stawki podatku od nie­ruchomo­ści przed­stawiają się następująco:
1) od grun­tów:
a) związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1m² powierzchni – 0,96 zł,
b) pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni – 4,99 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1m² powierzchni – 0,40 zł,
d) nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 paź­dzier­nika 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398 oraz z 2019r., poz. 730), i położonych na terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1m² powierzchni – 3,28 zł,
2) od budyn­ków lub ich czę­ści od 1m² powierzchni użyt­kowej:
a) miesz­kal­nych – 0,80 zł,
b) związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej – 24,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym – 11,62 zł,
d) związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń – 5,06 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego – 6,50 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 8,10 zł od 1m² powierzchni użyt­kowej,
3) od budowli2% ich war­to­ści określonej na pod­stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokalnych.

W związku z tym, że śred­nia cena skupu żyta na rok 2021 ogłoszona przez Prezesa Głów­nego Urzędu Statystycz­nego w znacz­nym stop­niu obciążyłaby podat­ników podatku rol­nego Rada Miej­ska w Pako­ści korzystając z upraw­nień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rol­nym, obniżyła śred­nią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rol­nego na 2021 rok na terenie Gminy Pakość z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 51,00 za 1 dt.

Aby stworzyć korzystne warunki dla prze­woź­ników, będących podat­nikami podatku od środ­ków trans­por­towych Radni zdecydowali o obniżeniu stawki podatku od autobusów. Podatek ten w zależ­no­ści od liczby miej­sce do siedzenia poza miej­scem kierowcy wynosić będzie: w przy­padku mniej­szej niż 22 miej­sca – 400,00 zł, w przy­padku rów­nej lub wyż­szej niż 22 miej­sce 600,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD