Twój urząd

XXVII Sesja Rady Miej­skiej za nami

W dniu 26 listopada 2013 r. odbyła się sesja Rady Miej­skiej, na której ustalono m.in. stawki podat­ków obowiązujących w nad­chodzącym roku.

Na minionej sesji zatwier­dzono sprawoz­dania, które dotyczyły działal­no­ści Komisji Oświaty, Kul­tury i Sportu oraz Komisji Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska.

Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej p. Katarzyna Kurow­ska, przy­bliżyła założenia wojewódz­kiego programu pn. „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu osób naj­uboż­szych oraz nie­peł­nospraw­nych”, który polega na prze­kazaniu osobom naj­uboż­szych oraz osobom nie­peł­nospraw­nym kom­puterów oraz pod­łączenie ich do Inter­netu. Jest to już druga edycja projektu zor­ganizowana na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.

Przyjeta przez Radę Miej­ską uchwała określiła wysokość podat­ków. W przy­szłym roku roczne stawki podat­ków wyniosą:

1) od budyn­ków lub ich cz궜ci od 1m² powierzchni użytkowej

  • 0,66 mieszkalnych,
  • 22,50 związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodarczej,
  • 10,75 zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
  • 4,68 związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świadczeń,
  • 4,54 zł dla pozostałych (z wyjąt­kiem garaży), w tym zajęte na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego oraz organizacje pożytku publicznego,
  • 7,00 od garaży (z wyjąt­kiem związanych z prowadzoną działal­no­ścią gospodarczą).

2) od budowli

  • 2% war­to­ści określonej na pod­stawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.37 ustawy o podat­kach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów

  • 0,87 związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1m² powierzchni,
  • 4,56 pod jeziorami, zajętych na zbior­niki wodne reten­cyjne lub elek­trowni wod­nych od 1 ha powierzchni,
  • 0,26 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego od 1 m² powierzchni.

Decyzją Rady, śred­nia cena skupu żyta będąca pod­stawą naliczania podatku rol­nego została obniżona z 69,28 na 43,50 zł za 1 dt.

W trak­cie sesji uchwalono także zasady poboru, ter­miny płat­no­ści i wysokość stawek opłaty tar­gowej obowiązującej na terenie Pako­ści. Ogółem pod­czas obrad przyjęto 10 uchwał.