Twój urząd

Pierw­sza w tym roku sesja Rady Miejskiej

W dniu 6 lutego br. odbyła się XXVIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad i zatwier­dzeniu proponowanego porządku obrad oraz przyjęciu protokołu obrad XXVII sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści za okres od 22 grud­nia 2017 roku do 30 stycz­nia 2018 roku.

W dal­szej czę­ści sesji radni złożyli swoje inter­pelacje. Wśród nich wymienić można utworzenie dodat­kowego przej­ścia dla pieszych koło budynku Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, usunięcie drzew wzdłuż drogi wojewódz­kiej 251 na zakręcie w m. Wielowieś, gdzie dochodzi do częstych wypad­ków, uzupeł­nienie kruszywem ubyt­ków w drogach na wsiach, postawienie lamp na ul. Mogileń­skiej 27 i 29 (między blokami) czy usunięcie drzewa na ul. Szkol­nej.

Ponadto Radni zapoznali się z sprawoz­daniem z działal­no­ści Komisji Rewizyj­nej oraz z infor­macją o realizacji uchwał Rady Miej­skiej pod­jętych w 2017r.

W 2017 roku Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła ogółem 85 uchwał, w tym 23 uchwały pod­legały publikacji w Dzien­niku Urzędowym Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. 29 uchwał pod­jęto w sprawach finan­sowych, 19 uchwał dotyczyło spraw organizacyj­nych, 21 uchwał pod­jętych zostało w sprawach gospodarki nie­ruchomo­ściami i planowania prze­strzen­nego, 12 uchwał w sprawach gospodarki komunal­nej i lokalowej oraz ochrony środowiska i 4 uchwały w sprawie prze­ciw­działania alkoholizmowi i narkomanii.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD