Twój urząd

XXX Sesja Rady Miejskiej

W czwar­tek, 26 kwiet­nia 2018 r. o godz. 14.00 roz­poczęły się obrady XXX sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Zgod­nie z porząd­kiem obrad Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza o działaniach pomiędzy sesjami. W dal­szej czę­ści obrad sesji radni zgłosili inter­pelacje i zapytania, dotyczące bieżących problemów miesz­kań­ców gminy, które dotyczyły w głów­nej mierze przy­spieszenia prac związanych z remon­tem dróg gmin­nych oraz reformy oświaty.

Sprawoz­danie z działal­no­ści Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści za 2017 rok, z uwzględ­nieniem zasad funk­cjonowania Składowiska Odpadów Komunal­nych w m. Gieb­nia, przed­stawił Prezes Zarządu Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych — Maciej Woj­tysiak, sprawoz­danie z realizacji Programu Współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami Pozarządowymi za 2017 r. zaprezen­tował kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Sportu Gminy Pakość p. Mariusz Jarzynow­ski a Ocenę Zasobów Pomocy Spo­łecz­nej dla Gminy Pakość za rok 2017 przed­stawiła kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej p. Katarzyna Kurowska.

Radni uchwalili 9 uchwał:
- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinan­sowanie projektu pt. „Postaw na aktyw­ność – Aktywizacja społeczno-​zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo­łecz­nym z terenu Gminy Pakość”,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r.,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20182031,

- projekt uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie określenia zasad udzielania i roz­miaru obniżek tygo­dniowego obowiąz­kowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow­nicze oraz tygo­dniowego obowiąz­kowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicz­nych i dorad­ców zawodowych w szkołach, zespołach i przed­szkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przy­znawania nauczycielom dodat­ków do wynagrodzenia zasad­niczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź­nych zastępstw,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/​52, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie wydzier­żawienia nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 67/​1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuż­szy niż 3 lata, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość,

- uchwałę Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie ustalenia zasad obciążania nie­ruchomo­ści, stanowiących własność lub będących w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość, służeb­no­ściami przesyłu.

IMG 6643

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD