Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XXXI sesja Rady Miej­skiej za nami…

XXXI sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści upłynęła pod znakiem infor­macji oraz sprawoz­dań jed­nostek naszej gminy.

Sesja roz­poczęła się od uroczystego ślubowania, które złożył nowo wybrany radny p. Tomasz Kujawa. Po złożeniu ślubowania na rad­nego: „Wierny Kon­stytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol­skiej, ślubuję uroczy­ście obowiązki rad­nego sprawować god­nie, rzetel­nie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej miesz­kań­ców” p. Tomasz Kujawa mógł już przy­stąpić do wykonywania man­datu.

Pod­czas sesji zastępca bur­mistrza Róża Sielecka przed­stawiła sytuację związaną z obywatelami Ukrainy, prze­bywającymi na terenie gminy Pakość.

Na dzień dzisiej­szy w naszej gminie prze­bywa 123 uchodź­ców wojen­nych, w tym 61 osób to dzieci i młodzież w wieku od 5 mcy do 18 lat. Osoby te prze­bywają w Pako­ści, Radłowie, Wielowsi, Woj­dalu, Rybitwach, Gorzanach i Kościelcu. Z polecenia wojewody kujawsko-​pomorskiego gmina Pakość była zobowiązana przy­gotować nowe miej­sca noc­legowe dla uchodź­ców. Przy­gotowano 21 miejsc w świetlicy w Wielowsi. Ponadto, gmina dys­ponuje 16 miej­scami na ulicy Łazien­kowej oraz 3 miej­scami w Radłowie. Jak zaznaczyła zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, spora grupa obywateli Ukrainy pod­jęła pracę:

- Spora grupa obywateli Ukrainy przy­stąpiła do pracy. Te osoby chcą się usamodziel­nić, szukają pracy. Podej­mują każdą pracę, nie zawsze zgodną ze swoim wykształ­ceniem czyli widzimy, że chcą (…). Jak na razie możemy się cieszyć z tego, że więk­szość osób które do nas przy­były chcą pracować i obojęt­nie jaka praca jest wskazana są z tego zadowolone.

Ponadto zastępca bur­mistrza podziękowała wszyst­kim, który zaan­gażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy:

- Bar­dzo dziękuję z tego miej­sca wszyst­kim, którzy odpowiedzieli swoim ser­cem, swoją życz­liwo­ścią (…). Wszyst­kim Pań­stwa, którzy zaproponowali pracę, współ­pracują z gminą bar­dzo ser­decz­nie dziękuję – dodała.

Infor­mację o stanie bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego przed­stawił komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści pod­kom. Maciej Wiśniew­ski.

W roku 2021 funk­cjonariusze Komisariatu Policji w Pako­ści prze­prowadzili 168 postępowań przy­gotowaw­czych uzyskując ogólną wykrywal­ność na poziomie 94% i osiągnęli naj­lep­szy wynik w skali powiatu ino­wrocław­skiego. Policjanci prewen­cji i dziel­nicowi w 2021 roku uzyskali następujące wyniki w służ­bie: — wylegitymowano 4846 osób, nałożono 376 man­datów kar­nych na łączną kwotę blisko 62 390 zł, prze­prowadzono łącz­nie 1016 inter­wen­cji w tym 102 domowych i 914 w miej­scach publicz­nych. Zatrzymano 48 dowodów rejestracyj­nych oraz 13 praw jazdy osobom kierującym po spo­życiu alkoholu. Wykonano łącz­nie ok. 1700 liczb tj. wywiadów, ustaleń, pomocy prawnych.

O pod­jętych działaniach w 2021 r. przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści referował inspek­tor ds. obrony cywil­nej i zarządzania kryzysowego Andrzej Idziaszek. Druhowie OSP Pakość wzięli udział w następujących akcjach i zdarzeniach: — wypadki i kolizje 21 zdarzeń, — pożary i zadymienia 51 zdarzeń, — fał­szywe alarmy 1 zdarzenie, — miej­scowe zagrożenia (plamy oleju na jezdni, gniazda os i szer­szeni, powalone drzewa i konary, zerwane poszycia dachu, pom­powanie wody z piw­nic) razem 83 działania. Ochot­nicza Straż Pożarna zaj­muje się rów­nież m.in. odławianiem psów (12 zdarzeń), pomaga policji w otwar­ciu miesz­kań (2 zdarzenia), zespołowi pogotowia ratun­kowego w sytuacji trans­portu chorego (3 zdarzenia).

Radni zapoznali się ze sprawoz­daniami: z działal­no­ści komisji problemowych Rady Miej­skiej w Pako­ści za 2021 r. oraz z realizacji w roku 2021 Programu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze­mocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 20192021, a także z realizacji w roku 2021 Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 20192021.

Prze­ciw­działanie prze­mocy w rodzinie należy do głów­nych zadań Zespołu Inter­dyscyplinar­nego. W roku ubiegłym odbyły się 4 spo­tkania tego zespołu, spo­rządzono 16 for­mularzy Nie­bieska Karta, a łącz­nie prowadzono 23 procedury NK, funk­cjonowały 23 grupy robocze. Więk­szą część osób doznających prze­mocy stanowiły kobiety oraz dzieci jako świad­kowie prze­mocy domowej. W jed­nym przy­padku ofiarą prze­mocy był męż­czyzna. 69 osób objętych zostało pomocą grup roboczych i Zespołu Inter­dyscyplinar­nego. W ramach pomocy osobom doświad­czającym prze­mocy zapew­niono dostęp do pomocy psychologicz­nej, praw­nej, socjal­nej, a także medycz­nej. Dzieci w placów­kach oświatowych objęte były pomocą psychologa i pedagogów szkol­nych. W 2021 r. na realizację zadań związanych z prze­mocą w rodzinie wydat­kowano 5056,47 zł.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zatrud­nia 1 asystenta rodziny, który pracuje z 15 środowiskami w ramach programu pn. „Asystent rodziny i koor­dynator rodzin­nej pieczy zastęp­czej”. W 2021r. 287 rodzin objętych zostało pomocą spo­łeczną (607 osób). 400 osobom przy­znano świad­czenia, 68 uczniów otrzymało stypendium,131 gospodarstw domowych skorzystało z pomocy w for­mie dodatku miesz­kaniowego (1243 świad­czenia), 79 gospodarstw domowych otrzymało dodatek ener­getyczny (790 świad­czeń), 1555 dzieci otrzymało świad­czenie wychowaw­cze 500+. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasił­ków rodzin­nych w licz­bie świad­czeń 8567, 295 świad­czeń rodziciel­skich, 52 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 869 świad­czeń dla rodziców opiekujących się dziec­kiem nie­peł­nospraw­nym w tym 40 uprawionych jest do świad­czeń pielęgnacyj­nych na dziecko. Łącz­nie ze świad­czeń rodzin­nych skorzystało 469 rodzin. Z powodu bez­robocia z pomocy spo­łecz­nej korzystają 94 rodziny. 123 dzieci i młodzieży skorzystało ze świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej w for­mie posiłku w szkołach.

Rada Miej­ska przyjęła infor­mację o realizacji uchwał Rady Miej­skiej w Pako­ści pod­jętych w 2021 r. przed­stawiła zastępca bur­mistrza Róża Sielecka.

W 2021 roku Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła 93 uchwały, w tym: 30 uchwał pod­legało w Dzien­niku Urzędowym Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Pod­jęto 27 uchwał w sprawach finan­sowych, 26 uchwał w sprawach organizacyj­nych oraz z zakresu oświaty, 28 uchwał w sprawach gospodarki nie­ruchomo­ściami i planowania prze­strzen­nego, a także 6 uchwał w sprawach gospodarki komunal­nej i lokalowej oraz ochrony środowiska.

W celu poszerzenia drogi gmin­nej nr 150442C relacji Radłowo-​Szeroki Kamień konieczne było pod­jęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nie­ruchomo­ści grun­towych należących do osób fizycz­nych, położonych w Radłowie wzdłuż w/​w drogi gmin­nej.

Radni pod­jęli łącz­nie 14 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD