Twój urząd

XXXI Sesja Rady Miej­skiej za nami

Dnia 15 maja br. odbyła się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W sesji uczest­niczyli przed­stawiciele RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Noteci w Byd­gosz­czy p. Lud­garda Iłowska-​Smietana oraz prezes Związku Gmin i Miast Nad­notec­kich, bur­mistrz Czarn­kowa p. Fran­ciszek Strugała wraz z dyrek­torem biura związku p. Hanna For­brich. Głów­nym tematem sesji było zapoznanie się z planem zagospodarowania terenów przy­brzeż­nych Noteci.

Kolej­nym punk­tem obrad było zapoznanie się z infor­macjami na temat działal­no­ści Ośrodka Kul­tury i Turystyki za rok 2013, a także z planowanymi działaniami na rok 2014, które przed­stawiła dyrek­tor p. Bar­bara Szat­kow­ska.
Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej p. Katarzyna Kurow­ska przed­stawiła ocenę zasobów pomocy spo­łecz­nej wykorzystanych w Gminie Pakość za rok 2013. Ocena ta opierała się na analizie lokal­nej sytuacji spo­łecz­nej i demograficznej.

Ostat­nimi punk­tami sesji było roz­patrzenie projek­tów uchwał m.in. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 r., w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20142029, a także w sprawie wyrażenie zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość poro­zumienia na rzecz roz­woju Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.