Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Z mar­szał­kiem w sprawie drogi

W dniu wczoraj­szym bur­mistrz Pako­ści spo­tkał się z mar­szał­kiem wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Piotrem Całbeckim.

Wer­sja optymistyczna zakłada ogłoszenie na początku kwiet­nia prze­targu w celu wyłonienia wykonawcy, który dokoń­czy roz­poczęte prace. Jeśli wyłoniony zostanie wykonawca pod­pisanie umowy nastąpi w sierp­niu br.

Pod­czas spo­tkania bur­mistrz Zyg­munt Groń prze­kazał mar­szał­kowi Piotrowi Cał­bec­kiemu wniosek złożony przez miesz­kań­ców ulic Cmen­tar­nej i Mikołaja w sprawie zmiany tym­czasowej organizacji ruchu tzn. wyprowadzenia pojaz­dów powyżej 3.5 tony do czasu zakoń­czenia robót z tych właśnie ulic. Wniosek ten został poparty przez mar­szałka.

W spo­tkaniu udział wzięli: mar­szałek Piotr Cał­becki, senator Krzysz­tof Brejza, poseł Mag­dalena Łośko, Elż­bieta Piniew­ska — prze­wod­nicząca sej­miku, Prze­mysław Dąbrow­ski — dyrek­tor ZDW, Mirosław Graczyk — dyrek­tor depar­tamentu infrastruk­tury drogo­wej Urzędu Mar­szał­kow­skiego, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz wicebur­mistrz Szymon Łepski.

marszaek

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD