Twój urząd

Za nami XXV sesja Rady Miejskiej

XXV sesję Rady Miej­skiej w Pako­ści która odbyła się 26 paź­dzier­nika 2017 r. otworzył prze­wod­niczący Rady p. Jerzy Joachimiak. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, zaak­cep­towaniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XXIV sesji Rady Miej­skiej Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 15 września 2017 r. do 19 paź­dzier­nika 2017 r.

Prze­wod­niczący Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego p. Jerzy Joachimiak przed­stawił Rad­nym protokół z prze­prowadzenia kon­sul­tacji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami Gminy Pakość w sprawie realizacji budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2018 r. Miesz­kańcy gminy Pakość po głosowaniu wybrali następujące zadania do realizacji:

Na obszarze miasta Pakość

  1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mogileńskiej.
  2. Doposażenie zespołu „Pako­ścianie” poprzez zakup akordeonu.

Na obszarze wiejskim

  1. Poprawa bazy rekreacyjno-​sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na pakoskiej plaży w Jankowie
  2. Aktyw­ność nad jeziorem – roz­wój Klubu Morsa w Pakości
  3. Zagospodarowanie terenu rekreacyj­nego w cen­trum wsi Kościelec

W następ­nej czę­ści sesji Radni zapoznali się z infor­macją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Pakość za rok szkolny 2016/​2017. Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy p. Mariusz Jarzynow­ski przed­stawił charak­terystykę sieci placówek oświatowych, stan organizacji tych placówek w roku szkol­nym 2016/​2017.

Następ­nie roz­patrzono projekt uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie stwier­dzenia prze­kształ­cenia dotych­czasowej sze­ściolet­niej Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści w ośmiolet­nią Szkołę Pod­stawową im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, prze­kształ­cenie Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu w ośmiolet­nią Szkołę Pod­stawową im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz nadanie statutu Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości.

W kolej­nej czę­ści sesji Radni roz­patrzyli projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinan­sowanie projektu pt. „Nie garb się – nie wystar­czy”. Kształ­towanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przed­szkol­nym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych z elemen­tami gim­nastyki korek­cyj­nej. Projekt prze­stawił Zastępca Bur­mistrza Pako­ści p. Szymon Łepski.

Zgod­nie z przyjęta uchwałą Rady Miej­skiej w Pako­ści nowa obowiązująca taryfa za wodę dla odbior­ców grupy A i B wyniesie 3,01 zł brutto, dla odbiorów z grupy C stawka za wodę to 4,14zł , natomiast taryfa za odprowadzanie ścieków dla odbior­ców grupy A wyniesie 7,82 zł brutto, dla grupy B 6,94zł. Nowe taryfy obowiązywać będą od stycz­nia 2018 roku. Wysokość taryf przed­stawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści p. Maciej Wojtysiak.

Na sesji Radni przyjęli 9 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD