Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zajęliśmy III miej­sce w kon­kur­sie „Rosnąca odporność”

W Kujaw­sko — Pomor­skim Urzędzie Wojewódz­kim w Byd­gosz­czy w dniu wczoraj­szym ogłoszono wyniki kon­kursu „Rosnąca odporność”.

Miło jest nam poin­for­mować, iż Gmina Pakość zajęła III miej­sce w kon­kur­sie otrzymując nagrodę w wysoko­ści 250 000,00 zł. Nagrodzone zostały te gminy, które miały naj­wyż­szy wzrost poziomu zaszczepienia swoich miesz­kań­ców pomiędzy 1 sierp­nia a 31 paź­dzier­nika 2021 r.

Celem kon­kursu jest utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwen­cyj­nych w obszarze Narodowego Programu Szczepień prze­ciw COVID19. Nagrody w Kon­kur­sie finan­sowane są ze środ­ków Fun­duszu Prze­ciw­działania COVID19. Pieniądze mogą być prze­znaczone na inwestycje oraz wydatki bieżące, ale tylko i wyłącz­nie związane właśnie z prze­ciw­działaniem pan­demią koronawirusa.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD