Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zakoń­czono moder­nizację stacji uzdat­niania wody w Pako­ści przy ul. Jankowskiej

W okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r. wykonano nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, stację uzdat­niania wody do celów pit­nych z drugim stop­niem pom­powania i zbior­nikami retencyjno-​wyrównawczymi.

Sym­bolicz­nego uruchomienia stacji wodociągowej 28 lutego br. dokonał bur­mistrz Zyg­munt Groń, prezes Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści Wiesław Nur­ski, wła­ściciel firmy Hydroterm Zyg­munt Bier­nacki, inspek­tor nad­zoru Zenon Bar­ski i Jan Sparzyń­ski.

Woda ujmowana z dwóch studni jest napo­wietrzana i fil­trowana przez cztery fil­try wypeł­nione nowoczesnym złożem fil­tracyj­nym, chal­cedonitowym. Następ­nie woda po oczysz­czeniu jest gromadzona w dwóch zbior­nikach retencyjno-​wyrównawczych.

Z zbior­ników woda uzdat­niona za pomocą, bar­dzo ener­goosz­częd­nego zestawu pom­powego jest podawana do sieci wodociągowej. Woda może być dezyn­fekowana pod­chlorynem sodu. Przy­stosowano jedno z pomiesz­czeń w budynku SUW na chlorow­nię. Instalacja speł­nia bar­dzo rygorystyczne wymogi bez­pieczeń­stwa.

Stacja uzdat­niania wody jest monitorowana – pracow­nik wodociągów w siedzibie spółki ma stały pod­gląd pracy urządzeń w stacji, wszel­kie usterki w pracy układu tech­nologicz­nego są prze­kazywane na kom­puter oraz telefon pracow­nika odpowiedzial­nego za funk­cjonowanie SUW.

Do końca marca tego roku stacja uzdat­niania wody zostanie wyposażona w agregat prądotwór­czy, który zapewni nie­prze­rwaną pracę układu tech­nologicz­nego i pomp.
Układ tech­nologiczny pozwala na dostawę wody w ilo­ści do 2000 m3/​dobę tj. dwukrot­nie więcej niż przed moder­nizacją. Prze­widywany okres eks­ploatacji stacji uzdat­niania wody to ponad 50 lat.

Ponadto prze­prowadzono remont budynku SUW — ocieplono stropodach, wykonano wen­tylację, nowoczesną instalację cen­tral­nego ogrzewania oraz posadzki z płytek ceramicz­nych, czę­ściowo płyt­kami obłożono ściany.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD