Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­budowa drogi gmin­nej w Mielnie

W miej­scowo­ści Mielno ku koń­cowi mają się prace związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150437C o długo­ści 264 m. Moder­nizacja ułatwi miesz­kań­com dojazd do grun­tów rolnych.

Prace obej­mowały przy­gotowanie terenu, wykonanie pod­budowy drogi oraz jej nawierzchni z mieszanki mineralno-​asfaltowej. Na dniach zostaną wykonane pobocza oraz zjazdy do posesji.

Koszt tego przed­się­wzięcia to kwota 161.460,37 zł, z czego 51 300,00 zł to dofinan­sowanie z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prze­tar­gowego był Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna.

Migawki z postępu prac:

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD