Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapisy na webinar programu „Moje ciepło”

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu roz­poczyna cykl spo­tkań infor­macyj­nych, realizowanych w for­mule online, w trak­cie których będą omawiane interesujące zagad­nienia związane z efek­tyw­no­ścią ener­getyczną oraz OZE.

Pierw­sze spo­tkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00, a jego tematem będzie nowy program dla osób fizycz­nych – „Moje ciepło”. Program realizowany będzie przez NFOŚiGW a jego Beneficjenci to osoby fizyczne, które zain­stalowały pompę ciepła w nowym budynku jed­norodzin­nym.

W trak­cie webinaru przed­stawione zostaną naj­istot­niej­sze aspekty programu. Będzie moż­liwość zadawania pytań pracow­nikom NFOŚiGW. Zapisy na to wydarzenie moż­liwe są pod poniż­szym lin­kiem: https://​zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​d​6​w​a​C​K​U​U​T​36p-​IDvhHaQ

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD