Twój urząd

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu GPR dla Gminy Pakość na lata 20162024

Szanowni Pań­stwo,

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024. Rewitalizacja, to proces obej­mujący swoim zasięgiem szeroki wachlarz prze­mian spo­łecz­nych, prze­strzen­nych i ekonomicz­nych na obszarze, znaj­dującym się w kryzysie. Jej celem jest przy­wrócenie do życia zdegradowanej czę­ści miasta i obszaru wiej­skiego oraz uzupeł­nienie jej o nowe funkcje.

Remonty budyn­ków, tworzenie nowych pod­miotów polityki spo­łecz­nej, czy budowa ścieżek rowerowych, to tylko nie­wielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa gospodarki prze­strzen­nej musi iść w parze z polep­szeniem warun­ków życia, co zapew­niają szerokie działania spo­łeczne, kul­turalne, edukacyjne czy ekonomiczne podej­mowane w tym procesie. Kon­sul­tacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie spo­rządzonego projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024.

Kon­sul­tacje prze­prowadzone będą w okresie od 18 listopada 2016 r. do 19 grud­nia 2016 r. w formie:

  • uwag w postaci papierowej lub elek­tronicz­nej składanych poprzez for­mularz konsultacji,
  • spo­tkań konsultacyjnych,
  • zbierania uwag ustnych.

Materiały tj. projekt Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024 oraz for­mularz kon­sul­tacji będą dostępne od 18 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (biuro nr 18, I piętro) oraz na stronie inter­netowej gminy.

Kto może uczest­niczyć w procesie rewitalizacji?

W proces rewitalizacji prowadzony przez Gminę, na pod­stawie ustawy, włączeni są interesariusze: miesz­kańcy obszaru rewitalizacji oraz wła­ściciele, użyt­kow­nicy wieczy­ści nie­ruchomo­ści i pod­mioty zarządzające nie­ruchomo­ściami znaj­dującymi się na tym obszarze, w tym spół­dziel­nie miesz­kaniowe, wspól­noty miesz­kaniowe, towarzystwa budow­nic­twa spo­łecz­nego i inni miesz­kańcy gminy; oraz pod­mioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działal­ność gospodar­czą lub spo­łeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Celem rewitalizacji jest pod­jęcie działań mających na celu utworzenie atrak­cyj­nego miej­sca zamiesz­kania i spędzania wol­nego czasu lokal­nej społeczności.

Wypeł­niony pdffor­mularz kon­sul­tacji226.97 KB można prze­kazywać:
• bez­pośred­nio do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (sekretariat),
• drogą elek­troniczną na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
• drogą korespon­den­cyjną na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość.

Ter­min i miej­sce spo­tkania kon­sul­tacyj­nego – 1 grud­nia 2016 r., godz. 13.00,
Urząd Miej­ski w Pako­ści, I piętro, pokój nr 17

pdfProjekt Gmin­nego Programu Rewitalizacji2.28 MB

pdfMiasto Pakość — mapa ewiden­cyjna obszarów zdegradowanych1.94 MB

pdfGmina Pakość — mapa ewiden­cyjna obszarów zdegradowanych946.43 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD