Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego jako lider Kon­sor­cjum obej­mującego Uniwer­sytet Mikołaja Koper­nika w Toruniu i Szkołę Główną Han­dlową w War­szawie realizuje projekt badaczo-​wzdrożeniowy finan­sowany przez Narodowe Cen­trum Bada i Roz­woju pt. „Regiog­mina – usytuowanie na poziomie samorządów lokal­nych instrumen­tów wspar­cia MŚP, działających opar­ciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.

W ramach projektu Szkoła Główna Han­dlowa realizuje badanie ankietowe małych i śred­nich przed­siębiorstw w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim pod kątem ist­niejących instrumen­tów wspar­cia i deficytów w tym zakresie.

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym.

Link: https://​limesurvey​.sgh​.waw​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​186866​?​l​a​n​g​=​p​l

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD