Twój urząd

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne „Pracow­nik inwestycją w przy­szłość firmy”, na którym przed­stawione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia przedsiębiorców.

Pod­czas szkolenia przed­stawione zostaną ścieżki dofinan­sowania poprzez inwestycje w kwalifikacje pracow­ników, dofinan­sowania na szkolenia dla wła­ścicieli i kadry kierow­niczej. Omówione zostaną dostępne źródła i formy wspar­cia roz­woju firm. Ponadto zostanie prze­prowadzony warsz­tat dotyczących wprowadzenia Pracow­niczych Planów Kapitałowych w przed­siębior­stwach.

Spo­tkanie odbędzie się 10 grud­nia 2019 r. w godzinach od 10.30 do 14.30, w budynku Hali Widowiskowo – Spor­towej w Ino­wrocławiu, ul. Aleja Nie­pod­legło­ści 4, 2 piętro, sala 227.

Zgłoszenia na spo­tkanie przyj­mowane będą poprzez for­mularz inter­netowy dostępny na stronie http://​www​.moj​region​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​p​o​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​i​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​e w ogłoszeniu o spo­tkaniu oraz telefonicz­nie pod numerami: (56) 62 15 904, 797 304 125.

plakat 1