Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie na spo­tkanie informacyjne

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu ser­decz­nie zaprasza na spo­tkania infor­macyjne pt.: „Inwestuj w siebie – fun­dusze szansą na lep­szą pracę”, dotyczące moż­liwo­ści uzyskania wspar­cia ze środ­ków europej­skich na roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej, szkolenia, kursy, staże oraz studia podyplomowe.

Spo­tkania odbywać się będą:
Ino­wrocław – 13 lutego 2020 r., Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu, ul. Aleja Nie­pod­legło­ści 4; II piętro sala nr 227, godz. 9:3013:00.
Mogilno – 19 lutego 2020 r. Starostwo Powiatowe w Mogil­nie, ul. Ogrodowa 10, sala sesyjna na par­terze, godz. 9.3013.00.

Spo­tkania skierowane są do:
1. pracujących miesz­kań­ców wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, w tym w rów­nież:
• zatrud­nionych na umowach czasowych, pracujących w ramach umów cywilno-​prawnych, zarabiających nie więcej niż naj­niż­szą pen­sję w kraju, prze­znaczonych do zwol­nienia lub na wypowiedzeniu umowy o pracę
2. nie­pracujących miesz­kań­ców wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, w tym w rów­nież:
• zwol­nionych z przy­czyn zakładu pracy.

Oferta adresowana jest do osób poniżej jak i powyżej 30 roku życia. Dodat­kowa oferta dla osób zarówno pracujących jak i nie­pracujących, myślących o własnym biz­nesie na terenie powiatu ino­wrocław­skiego.

Zgłoszenia na spo­tkania odbywają się poprzez for­mularz zgłoszeniowy, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub telefonicz­nie: (56) 62 15 904 lub 797 304 125.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD