Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie na spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

W związku opracowywaniem przez Gminę Pakość Planu gospodarki niskoemisyj­nej zapraszamy miesz­kań­ców gminy na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się w piątek 21 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Celem spo­tkania jest omówienie tematów związanych z gospodarką niskoemisyjną (wykorzystanie odnawial­nych źródeł ener­gii oraz efek­tyw­ność ener­getyczna) na obszarze Miasta i Gminy Pakość.

Plan gospodarki niskoemisyj­nej jest dokumen­tem strategicz­nym, którego celem jest określenie wizji roz­woju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na pod­niesieniu efek­tyw­no­ści ener­getycz­nej, zwięk­szeniu wykorzystania odnawial­nych źródeł ener­gii oraz reduk­cji emisji gazów cieplarnianych.

Pod­czas spo­tkania zostaną przed­stawione infor­macje na temat celu, zasad opracowywania i wdrażania PGN oraz korzy­ści jakie niniej­szy dokument nie­sie dla miesz­kań­ców i przed­siębior­ców z Gminy Pakość.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyj­nej umoż­liwi korzystanie ze środ­ków Unii Europej­skiej na cele ograniczenia emisji gazów cieplar­nianych z nowej per­spek­tywy finan­sowej 20142020 z m.in. Regional­nego Programu Operacyj­nego czy Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko.

Spo­tkanie poprowadzi przed­stawiciel firmy BONDI – wykonawcy PGN.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD