Twój urząd

Zaproszenie na bez­płatne szkolenie z obsługi generatora

Lokalny Punkt Infor­macyj­nych Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu zaprasza na bez­płatne szkolenie z obsługi Generatora Wniosków o Dofinan­sowanie Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020. Na szkoleniu przed­stawiony zostanie rów­nież har­monogram kon­kur­sów na 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w środę 20 grud­nia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, w „Solanki” Uzdrowisko Ino­wrocław — Solanki Medical SPA, ul. Zyg­munta Wil­koń­skiego 23.
Szkolenie skierowane jest do beneficjen­tów zain­teresowanych poznaniem zasad prawidłowego wypeł­niania for­mularza wniosku o dofinan­sowanie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez for­mularz zgłoszeniowy, znaj­dujący się na stronie www​.moj​region​.eu lub telefonicz­nie pod numerami telefonów: (56) 62 15 904, 797 304 125.

Program szkolenia:
10.0010.10 — Rejestracja uczest­ników i powitanie gości,
10.1010.20 — Przed­stawienie oferty Punk­tów Infor­macyj­nych Fun­duszy Europej­skich,
10.2010.50 — Omówienie har­monogramu kon­kur­sów na rok 2018,
10.5012.40 — Obsługa Generatora wniosków o dofinan­sowanie RPO WK-P(EFS),
12.4012.50 — Prze­rwa,
12.5014.40 — Obsługa Generatora wniosków o dofinan­sowanie RPO WK-​P (EFRR),
14.4015.00 — Kon­sul­tacje indywidualne.

Plakat Fundusze na szkolenie generator 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD