Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zgłaszanie uwag do do programu

Infor­mujemy o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego uwag do Programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Treść infor­macji…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD