Twój urząd

Zostało kilka dni na dokonanie spisu

Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań koń­czy się 30 września. Zostało już naprawdę nie­wiele czasu, aby wypeł­nić obowiązek spisowy.

Naj­prost­szą i naj­wygod­niej­szą metodą jest samodzielne wypeł­nienie for­mularza na stronie https://​spis​.gov​.pl/

Można też spisać się przez telefon. Jest to odpowied­nia opcja dla osób, które nie posiadają dostępu do Inter­netu. Wystar­czy zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgod­nie z komunikatami. Trzeba jed­nak liczyć się z tym, że pod koniec września może nastąpić obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis inter­netowy.

Osoby, które się nie spisały i mają problem z dostępem do Inter­netu mogą skorzystać z punktu spisowego w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, gdzie wspar­cia udzielą pracow­nicy Urzędu. Spisu można dokonać rów­nież telefonicz­nie kon­tak­tując się z Gmin­nym Biurem Spisowym w Pako­ści pod numerem telefonu 534 570 521.

Z osobami, które nie spisały się przez Inter­net, telefon lub w punk­cie spisowym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści skon­tak­tuje się rach­mistrz spisowy.

1 nsp czas uplywa