Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zostaw PIT u siebie!

Pamiętajmy więc, aby zak­tualizować dane o miej­scu swojego fak­tycz­nego zamiesz­kania, a zapłacony podatek PIT wróci do Ciebie!

Podatek PIT to dla samorządu lokal­nego ogromna część dochodów, która ma wpływ na otoczenie miesz­kań­ców! Dlatego tak ważne jest, aby miesz­kańcy płacili podatki według fak­tycz­nego miej­sca zamieszkania.

Wystar­czy poin­for­mować Urząd Skar­bowy wła­ściwy ze względu na miej­sce zamiesz­kania, gdzie jest fak­tyczne miej­sce zamiesz­kania podat­nika — albo w rocz­nym zeznaniu podat­kowym PIT, albo na for­mularzu ZAP-​3 (składają go tylko osoby nie­prowadzące działal­no­ści gospodar­czej), natomiast przed­siębiorcy infor­mują o wszel­kich zmianach za pomocą for­mularza CEIDG-​1.

zostaw PIT

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD