Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zwol­nienie z obowiązku opłacenia należ­no­ści z tytułu składek za marzec — maj 2020 r.

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwol­nienie z opłacania składek za trzy miesiące — od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwol­nienie dotyczy składek na ubez­pieczenia spo­łeczne, ubez­pieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fun­dusz Solidar­no­ściowy, Fun­dusz Gwaran­towanych Świad­czeń Pracow­niczych, Fun­dusz Emerytur Pomostowych.

Kogo dotyczy?
• osób wykonujących działal­ność pozarol­niczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubez­pieczenia,
• płat­ników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubez­pieczeń spo­łecz­nych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
• duchow­nych.
Wypeł­niasz tylko blok danych, który Ciebie dotyczy.

Jakie musisz speł­nić warunki, aby skorzystać ze wspar­cia?
• Wykonywałeś działal­ność pozarol­nicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubez­pieczenia lub byłeś płat­nikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubez­pieczeń spo­łecz­nych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchow­nym.
• Gdy opłacasz składki wyłącz­nie na własne ubez­pieczenia Twój przy­chód z działal­no­ści w pierw­szym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może prze­kroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego prze­cięt­nego wynagrodzenia brutto.
• Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
• Musisz złożyć dokumenty roz­liczeniowe za okres marzec-​maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgod­nie z prze­pisami jesteś zwol­niony z ich składania.
Ze zwol­nienia ze składek nie skorzystają firmy, które znaj­dowały się w trud­nej sytuacji w grud­niu 2019 r. i nie regulowały należ­no­ści, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Jeżeli prowadzisz działal­ność w sek­torze rybołów­stwa i akwakul­tury lub w zakresie produk­cji pod­stawowej produk­tów rol­nych wymienionych w załącz­niku I do Trak­tatu o funk­cjonowaniu Unii Europej­skiej, prze­każ taką infor­mację do ZUS. Infor­macja ta jest ważna, ponie­waż w tych sek­torach obowiązują inne progi dopusz­czal­nej pomocy publicz­nej. Ich prze­kroczenie może skut­kować koniecz­no­ścią zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?
• Zwol­nienie z obowiązku opłacania należ­no­ści z tytułu składek za okres marzec– maj 2020 r., znanych na dzień roz­patrzenia wniosku.
• Prze­pisy nie prze­widują minimal­nej i mak­symal­nej kwoty należ­no­ści z tytułu składek, którą może objąć zwol­nienie, za wyjąt­kiem osób prowadzących pozarol­niczą działal­ność i osób z nimi współ­pracujących oraz duchow­nych, dla których obej­muje wyłącz­nie składki od naj­niż­szej pod­stawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?
• Aby otrzymać z obowiązku opłacenia należ­no­ści z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwol­nienie z obowiązku opłacenia należ­no­ści z tytułu składek (RDZ)
• Wniosek o zwol­nienie możesz prze­kazać:
o drogą elek­troniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instruk­cji),
o za pośred­nic­twem poczty,
o osobi­ście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kon­taktu z pracow­nikiem ZUS).
• Do wniosku elek­tronicz­nego musisz załączyć infor­macje wymagane przez Komisję Europej­ską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/​C 91 I/​01) — załącz­nik do wniosku RDZ.

Jak się z Tobą skon­tak­tujemy?
• Jeśli będziemy mieli wąt­pliwo­ści dotyczące wniosku, skon­tak­tujemy się z Tobą e-​mailem lub telefonicz­nie.
• Dostaniesz od nas infor­mację o roz­strzygnięciu na PUE ZUS lub prze­ślemy ją za pośred­nic­twem poczty.

Czy możesz się odwołać?
• Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwol­nienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne roz­patrzenie sprawy. Wystar­czy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 715 pod numerami telefonu:
o 22 290 87 02,
o 22 290 87 03,
• W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 718 pod numerem ogól­nopol­skiej infolinii
22 560 16 00 — wybierz „0” (połączysz się z kon­sul­tan­tem Cen­trum Obsługi Telefonicz­nej ZUS, a następ­nie wybierz temat roz­mowy 7 — wspar­cie dla przedsiębiorców).

Przy­kład
Spółka koman­dytowa zaj­mująca się doradz­twem ubez­pieczeniowym zatrud­nia na 29 lutego 2020 r. 3 pracow­ników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działal­ność od listopada 2007 r. Złożyła 6 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o zwol­nienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znaj­dowała się w trud­nej sytuacji w dniu 31 grud­nia 2019 r. Ma obowiązek składania dokumen­tów roz­liczeniowych do 15 każ­dego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty roz­liczeniowe składa zawsze w ter­minie.
Spółka ma prawo do zwol­nienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona była jako płat­nik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do ubez­pieczeń spo­łecz­nych 5 osób (mniej niż 10 ubez­pieczonych). Zwol­nienie z opłacania składek nastąpi dopiero po złożeniu dokumen­tów rozliczeniowych.

Przy­kład
Pan Wiesław prowadzi działal­ność, w ramach której zaj­muje się profesjonal­nym coachin­giem i men­torin­giem dla prezesów firm, szczegól­nie w zakresie publicz­nych wystąpień. Prowadzi jed­noosobowo działal­ność gospodar­czą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącz­nie na własne ubez­pieczenia. Składki opłaca od naj­niż­szej pod­stawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął przy­chód w wysoko­ści 20 tys. zł, w kwiet­niu 2020 r. przy­chody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie znaj­dował się w trud­nej sytuacji w dniu 31 grud­nia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-​wniosek o zwol­nienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.
Pan Wiesław ma prawo do zwol­nienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:
• zgłoszony był jako płat­nik składek przed 1 lutego 2020 r.,
• jego przy­chody w miesiącu kwiet­niu (pierw­szy miesiąc za jaki wnioskuje o zwol­nienie z opłacania składek) były niż­sze od 15 681 zł.
Nie musi składać dokumen­tów roz­liczeniowych gdyż jest zwol­niony z obowiązku ich składania – ZUS spo­rządza dokumenty za płatnika.

pdfInstruk­cja486.01 KB

pdfWniosek247.20 KB

pdfZałącz­nik do wniosku elek­tronicz­nego 129.09 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD