Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Czy jest możliwe odbycie stażu w Urzędzie Gminy Pakość po szkole średniej studentki pierwszego roku (2018-08-08)

Proszę złożyć podanie lub zgłosić się osobi­ście (p. nr 14).

Pakość ma coraz większy problem z komunikacja w sb czy nd wyjazd do i z jest praktycznie niemożliwy. Może projekt UE jak inne gminy by przywrócić PKP (2018-08-03)

Chęt­nie poroz­mawiał­bym o szczegółach pomysłu. Zapraszam

Panie Burmistrzu, dlaczego tak bardzo przedłuża się rozpoczęcie prac związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej? (2018-07-25)

Zachęcam do zapoznania się z tre­ścią wywiadu zamiesz­czonego wczoraj na stronie Gminy Pakość.

Dzień dobry, Czy komisja ds oszacowania szkód suszy rozpoczęła działania w terenie? Czy wyjdą po żniwach, jak już nie będzie prawie czego oceniać?? (2018-07-23)

Komisja prze­prowadziła lustrację terenu, a obec­nie dokonuje oceny merytorycz­nej wniosków w opar­ciu o wytyczne Minister­stwa Rol­nic­twa oraz raport Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa.

Czy jest w planach budowa skate parku w Pakości? Jeśli nie to prosze rozważyć tą opcje, ponieważ młodzież potrzebuje miejce do spędzania czasu. (2018-07-15)

Z pew­no­ścią taka inwestycja jest planowana. Chcąc przy­spieszyć jej realizację można spróbować złożyć wniosek do Budżetu Obywatel­skiego, oczywi­ście w określonym trybie.

Czy nikt z pracowników urzędu nie widzi tych wyrw powstałych po ostatnich opadach w ulicach: Rynek, Szeroka, św. Jana? (2018-06-28)

W piątek, 22 czerwca, pomiędzy zarządcą drogi wojewódz­kiej nr 255 tj. przed­stawicielem Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy a przed­stawicielem wykonawcy tj. PBDiM KOBYLAR­NIA S.A. odbyło się prze­kazanie placu budowy, co oznacza, że droga jest we władaniu wykonawcy i jest trak­towana jak plac budowy. Wystąpiliśmy do wykonawcy prze­budowy drogi o jak naj­szyb­sze roz­poczęcie robót, co wiąże się z jej zamknięciem. Z uwagi na obecny stan tech­niczny tych odcin­ków drogi prosimy o korzystanie z objaz­dów, przed ich for­mal­nym wprowadzeniem.

Witam. Czy jest możliwość zagranie w siatkówkę plażową na naszej plaży w Jankowie kiedyś bodajże do Cit-u trzeba było dzwonić a teraz nie wiadomo? (2018-06-21)

Można grać.

PANIE BURMISTRZU MOŻE PAN POWIEDZIEĆ MIESZKAŃCOM CO SIĘ STAŁO Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZGROMADZONYMI NA ULICY JANKOWSKIEJ (2018-06-14)

Gmina nie posiada potwier­dzonej infor­macji o gromadzeniu odpadów nie­bez­piecz­nych przy ulicy Jankowskiej.

Drogi panie burmistrzu... dlaczego pan nie pomoże żeby przewieźć mieszkanke pakosc do domu. Nie widzi pan jak ta córka cierpi przez to wszystko (2018-06-13)

Gmina w tej sprawie wyczer­pała wszyst­kie moż­liwo­ści pomocy, naj­więk­szym problemem jest jed­nak nie­uregulowany status pobytu tej Pani na terenie Egiptu.

Panie Burmistrzu. Składowisko w Giebni obsypywane jest z każdej strony czarną ziemią. Czy to prawda, że będzie zamykane? (2018-06-06)

Składowisko jest nor­mal­nie eks­ploatowane i nie ma planów jego likwidacji.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD