Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Juz 15 czerwca ponownie miasto odwiedzi parowóz turkol po godzinie 13 , czy miasto zorganizuje jakies powitanie turystow i zabytkowego pociagu? (2017-05-28)

Infor­mację prze­kazałem do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. W przy­padku jej potwier­dzenia u organizatorów, roz­propagujemy zaproszenie dla miesz­kań­ców Pako­ści. Przy tej okazji przy­dałoby się upo­rząd­kowanie przez wła­ściciela terenów kolejowych i ścięcie trawy przy przejaz­dach kolejowych.

Panie Burmistrzu, znany już jest termin rozpoczęcia prac na ul. Różanej? Po zimie są takie dziury, że mimo małej prędkości można zepsuć tu auto. (2017-05-22)

W naj­bliż­szych dniach ogłaszamy prze­targ, a roz­poczęcie robót budow­lanych zaplanowaliśmy na lipiec, o czym poin­for­mujemy miesz­kań­ców odręb­nymi pismami. Mówię oczywi­ście o branży kanalizacyj­nej. Roboty drogowe, to następny etap. Cał­kowite zakoń­czenie inwestycji nastąpi w 2018 roku

PKS zlikwidował w maju kolejne kursy do Żnina i Inowrocławia. Coraz trudniej dojechać do pracy czy szkoły... (2017-05-09)

Gmina nie­stety nie dys­ponuje trans­por­tem publicz­nym. Mam nadzieję, że ta luka zostanie jak naj­szyb­ciej wypeł­niona przez innego prze­woź­nika. Ze swej strony wystąpimy do firm prze­wozowych ze stosowną informacją

Panie Burmistrzu ,czy można zainterweniować w sprawie kałuży na drodze w Łącku ,po ostatnich opadach jest małe jeziorko łącznie z chodnikiem. (2017-05-08)

Infor­mację prze­kazaliśmy do zarządcy drogi powiatowej.

Witam nie wydaje się Panu że do prac użyteczno-spolecznych wypadało by tym ludziom dołożyć z kasy urzedu po pare groszy bo pracuja za 320 zl (2017-04-29)

Urząd nie posiada „swoich” pieniędzy, nie posiada też ich żadna władza. Środki publiczne czyli nas wszyst­kich, zgromadzone w budżecie gminy nie prze­widują takich wydatków.

Panie burmistrzu kiedy gmina zrobi porzadek z Notecia naterenie gminy. Wyglada coraz gorzej i weziej. Pozdrawiam (2017-04-23)

Administrowanie mająt­kiem Skarbu Pań­stwa, jakim jest rz.Noteć, leży w kom­peten­cji Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej w Poznaniu. Nie­stety stan tech­niczny rzeki na naszym odcinku jest fatalny i brak jest kon­kret­nych infor­macji o planach poprawy tego stanu.

Panie Burmistrzu!Mam pytanie kiedy zostanie naprawiona lampa solarna w parku miejskim wyjście z ul.Polnej i czy jest możliwość położenia kostki brukow (2017-04-22)

Odp. Lampa powinna zaświecić w ciągu 2 tygo­dni, takie otrzymaliśmy zapew­nienia. Utwar­dzenie tego odcinka kostką brukową nie zostało zaplanowane w zakresie tegorocz­nych zadań budżetowych.

Czy próbowano włączyć Kalwarię do projektu U.Marszałkowskiego "Kultura w zasięgu 2.0"? Aktualnie przygotowywany jest kolejny etap projektu. (2017-04-16)

Gmina Pakość nie jest uczest­nikiem programu „Kul­tura w zasięgu 2.0″. Infor­mację prze­kazałem do CIT-​u z poleceniem zapoznania się z zasadami programu i jeśli będzie taka moż­liwość, przy­łączymy się do niego w naj­bliż­szym czasie.

Witam,jedna z osób zadała już pytanie jednak ja też chciałbym się dowiedzieć dlaczego cały czasjest przyzwolenie na postój za znakiem B-36 ul.Szkolna? (2017-04-11)

Nie ma przy­zwolenia na łamanie prze­pisów o ruchu drogo­wym. Sprawę proszę zgłosić na Policję.

Witam, na ulicy Wyszyńskiego w okolicy domu o nr 40 jest lampa uliczna, która od paru tygodni zapala się i gaśnie. Czy można coś z tym zrobić??? (2017-04-11)

Infor­mację prze­kazaliśmy operatorowi oświetlenia.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD