Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

PANIE BURMISTRZU MOŻE PAN POWIEDZIEĆ MIESZKAŃCOM CO SIĘ STAŁO Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZGROMADZONYMI NA ULICY JANKOWSKIEJ (2018-06-14)

Gmina nie posiada potwier­dzonej infor­macji o gromadzeniu odpadów nie­bez­piecz­nych przy ulicy Jankowskiej.

Drogi panie burmistrzu... dlaczego pan nie pomoże żeby przewieźć mieszkanke pakosc do domu. Nie widzi pan jak ta córka cierpi przez to wszystko (2018-06-13)

Gmina w tej sprawie wyczer­pała wszyst­kie moż­liwo­ści pomocy, naj­więk­szym problemem jest jed­nak nie­uregulowany status pobytu tej Pani na terenie Egiptu.

Panie Burmistrzu. Składowisko w Giebni obsypywane jest z każdej strony czarną ziemią. Czy to prawda, że będzie zamykane? (2018-06-06)

Składowisko jest nor­mal­nie eks­ploatowane i nie ma planów jego likwidacji.

Czemu przy wynajmie sprzętu wodnego życzą sobie dowód osobisty od 25 maja jest do karalne (2018-06-03)

Zasady wypożyczania sprzętu wod­nego są zgodne z przepisami.

Jakie odpady są wwożone na wysypisko śmieci na Giebni przez 40 tonowe ciężarówki? I czy są one bezpieczne? (2018-05-31)

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści jako zarządca składowiska w Giebni przyj­muje odpady zgodne z posiadanym pozwoleniem i katalogiem odpadów. Kwestia wiel­ko­ści i ładow­no­ści pojaz­dów dowożących jest zależna o kal­kulacji ekonomicz­nej dostawcy tzn. dostawcy opłaca się dowozić odpady samo­chodami o więk­szej ładow­no­ści ze względów ekonomicz­nych i czasowych.

Panowie Burmistrzu czy Kościelec jest jakiś gorszy że nie ma cisnienia wody w karanch .Czy Pug moprawi to poprawiając komfort życia w 21 wieku (2018-05-29)

Odp. PUG: „stacja uzdat­niania wody w Kościelcu pracuje pełną mocą, nie ma żad­nych prze­stojów czy awarii. Brak ciśnienia wody w określonych godzinach wynika z faktu wykorzystywania wody uzdat­nionej do pod­lewania ogrodów oraz upraw. (…) Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych pod­niosło ciśnienie robocze stacji do war­to­ści ok 4,8 bar (dal­sze pod­wyż­szanie ciśnienia może doprowadzić do poważ­nych awarii) oraz wystosowało prośbę do miesz­kań­ców, aby ograniczono pobór wody z sieci do podlewania”.

Czy firma pracująca na ul.Różanej planuje zakończyć prace do30.06?Jakie są kary za niewywiązanie się z terminów?Kostki brukowej nadal nie ma położonej (2018-05-29)

Umowa zawarta z wykonawcą prze­widuje zakoń­czenie prac do końca czerwca 2018 roku. Zgod­nie z umową: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóź­nienie w zakoń­czeniu wykonywania przed­miotu umowy w wysoko­ści 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

Gdzie można zapoznać się z historią cukrowni w Pakości? (2018-05-10)

Proszę szukać w Archiwach Pań­stwowych, Urząd Miej­ski nie posiada takich informacji.

Witam, dlaczego system monitoringu miejskiego obejmuje głównie tylko skrzyżowania? Czy planowana jest rozbudowa oraz kto ma podgląd na żywo z kamer? (2018-05-10)

Sys­tem monitoringu miej­skiego jest roz­budowywany suk­cesyw­nie, w zależ­no­ści od posiadanych środ­ków finan­sowych, a dostęp do infor­macji pozyskanych z kamer posiadają upraw­nione osoby.

Witam, czy w mieście jest zezwolenie na hodowle drobiu? (2018-05-06)

Gmina nie wydaje takich zezwoleń.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD