Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie Burmistrzu komu zgłosić sytuację bezpańsko biegajacych psów przy ul. Mogileńskiej. (2017-03-14)

Dziękuję za infor­mację. Sprawę rozpoznamy.

Dzień dobry. Kiedy zostanie naprawiona instalacja oświetleniowa na rynku? Oświetlenie nie działa już 3 miesiąc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! KPINA !!!!! (2017-03-07)

Trwa usuwanie awarii sieci.

Czy moje dziecko będące obecnie w klasie II SP im. Powst. Wlkp. będzie mogło skończyć tę szkołę- kl. VIII bez względu na ustalone obwody zamieszkania? (2017-03-01)

Nie prze­widujemy prze­noszenia obec­nych klas, a tym bar­dziej pojedyn­czych uczniów SP im. Powstań­ców Wlkp. Roz­patrywane będą jedynie wnioski rodziców dzieci rocz­nika 2010, roz­poczynających naukę od 1 września 2017 roku dotyczące zmiany obwodu szkolnego.

Panie Burmistrzu kiedy zostanie naprawione oświetlenie ulicy Mieleńskiej? Od kilku dni borykamy się z ciemnościami. (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Dlaczego na ulicy Mieleńskiej od trzech dni panują "Egipskie ciemności ". (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Kiedy zostanie naprawione oświetlenie na ul. Mieleńskiej? (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Witam, czy do aktualnych siłowni na dworze, które znajdują się na grzybku i na plaży można coś dostawić ? Chodzi mi tutaj o zestaw street workout. (2017-02-12)

Na razie nie planujemy tego typu przedsięwzięcia.

Witam.Dlaczego w naszym mieście nie ma żadnych atrakcji dla młodszych dzieci podczas ferii? (okit od 7 lat) Jak te dzieci mają spędzać ten wolny czas? (2017-01-30)

Mamy do zaoferowania opiekę w Przed­szkolu Miej­skim, infor­macja zastała zamiesz­czona na stronie Przed­szkola. Chciał­bym poznać oczekiwania w tym zakresie, wykraczające ponad złożoną ofertę.

Witam czy jest szansa na prace interwencyjne czy raczej znowu będą ci sami przyjęci po znajomości (2017-01-14)

Poznanie osoby, z którą pod­pisujemy umowę w ramach prac inter­wen­cyj­nych jest jed­nym z kry­te­riów zatrud­nienia, liczą się rów­nież umiejęt­no­ści, stan zdrowia czy sytuacja rodzinna kan­dydata. Ostateczną decyzję podej­muje Powiatowy Urząd Pracy.

Panie Burmistrzu, czy zauwazyl Pan ze w Pakosci zostaje zlikwidowanych coraz wiecej sklepow? Dlaczego w naszym miescie nie oplaca sie zaden biznes? (2017-01-02)

Na terenie Gminy Pakość zarejestrowanych jest ponad 600 pod­miotów gospodar­czych, co obala tezę, że cyt. „w naszym mie­ście nie opłaca się żaden biz­nes”. Oczywi­ście są to pod­mioty prowadzące róż­nego rodzaju działal­ność i z różną efek­tyw­no­ścią. Han­del jest taką dziedziną, gdzie daje się odczuć dużą kon­kuren­cję oraz szczególne wymagania klien­tów. W miej­sce zamykanych sklepów, powstają z reguły nowe placówki, co w gospodarce ryn­kowej nie jest rzad­ko­ścią. Rola ingeren­cji Gminy jest tu bar­dzo ograniczona.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD