Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Dlaczego na ul Cmentarnej nie ma zakazu wjazdu rowerom na jezdnię, przecież obok jest nowa ścieżka rowerowa, to samo dotyczy ul. Barcińskiej. (2016-12-06)

Gmina zleciła opracowanie dot. weryfikacji organizacji ruchu na poszczegól­nych ulicach.

Na drodze Błonie są znaki B1 dlaczego policja nie każe kierowców nagminnie łamiących ten zakaz szczególnie w godzinach porannych. (2016-12-06)

Nie­którzy kierowcy, zamiesz­kujący ul. Błonie lub będący wła­ścicielami garaży, posiadają indywidualne zezwolenia na wjazd, a Policja dokonuje kontroli.

Witam, czy orientuje się Pan dlaczego na ul. Dworcowej od dłuższego czasu brak oświetlenia ulicznego? Mam nadzieję ze powodem nie są oszczędności lub. (2016-12-06)

Komunikat w tej sprawie znaj­duje się na naszej inter­netowej stronie. Ponadto cały czas monitujemy awarię.

Czy nie trzeba by było uświadomić mieszkańców o zagrożeniach spalania śmieci w domowych piecach gdzie można zgłosić ten proceder czuć kto czy pali (2016-12-04)
Dlaczego w naszym mieście nic się nie dzieje na Mikołajki? (tzn 6 grudnia). (2016-12-02)

Św.Mikołaj to taki Gość, który słynie z robienia nie­spodzianek. Myślę, że i w tym roku nie zapo­mni o Pako­ści. O godz. 9.30 na Rynku choinkę w obec­no­ści Mikołaja powitają dzieci z Przed­szkoli, a Klub Jubilat we współ­pracy z Ośrod­kiem Kul­tury zapraszają na mikołaj­kową imprezę. 17 grud­nia o godz. 15 zapraszamy na Świąteczne Spo­tkanie przy Choince (Rynek)

ul.Szkolna,po prawej str znak B-36 ale bez tabliczki nie dot chodnika więc obowiązuje na całej szerokości jezdni dlaczego brak Policji na tym odcinku? (2016-11-21)

Sprawę prze­kazuję do Komisariatu Policji.

Pannie Burmistrzu kto jest niekompetentny (kto kłamie) w sprawie pracy w naszej gminie? Pan czy Pana pracownica która "spławia" interesantów? (2016-11-07)

Zapraszam na roz­mowę, to sprawę wyjaśnimy

Witam,przy bloku nr19 robiony jest piękny chodnik. A czy przylegający do niego parking również będzie zrobiony? Wjazd z ul. Jankowskiej jest straszny! (2016-10-28)

Nie jest to inwestycja prowadzona przez Gminę Pakość. W bieżącym roku nie planujemy też prze­budowy wspo­mnianego parkingu.

Zwracam się z pytaniem, czy za sprawą zorganizowanego festiwalu ekologicznego zdaniem Pana widoczna jest poprawa w kwestii gospodarką odpadami? (2016-10-24)

Trudno w tak krót­kim okresie od festynu o taki wniosek. Uważam, że nie­zbędna jest ciągła edukacja w zakresie segregacji odpadów.

cz6 w pakosci w gimnazjumb utwoszycie liceum w nastepnym roku szkolnym (2016-10-24)

Gmina jest organem prowadzącym w stosunku do szkół pod­stawowych oraz gim­nazjal­nych. Szkoły ponad­gim­nazjalne prowadzi powiat.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD