Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie burmistrzu proszę zwrócić uwagę policji na autobusy MATBUD jeżdżące po ul. Szkolnej. Czy tam nie ma ograniczenia do 3,5? (2017-11-14)

Organizację ruchu na ul. Szkol­nej musimy doprecyzować. Zgoda jest na dojazd busów szkol­nych do szkół.

Czy prace w centrum Pakości są prowadzone pod nadzorem archeologicznym? (2017-11-13)

Tak.

Panie Burmistrzu, Czy jest możliwość poprawy stanu nawierzchni na ulicy Działyńskich? (2017-11-11)

Jesz­cze w listopadzie planujemy wykonać prace rów­niarką na ul. Działyńskich.

Panie Burmistrzu czy Pana zdaniem Dyrektor Szkoły Pani Szlifarska nie zasłużyła na nagrodę? Te rozdane nagrody to nie były za osiągnięcia? (2017-11-10)

Kryteria i tryb przy­znawania nagród dla nauczycieli ze specjal­nego fun­duszu nagród reguluje Uchwała nr XXIX/​261/​10 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 5 marca 2010 roku. Proszę zapoznać się z zapisami tej uchwały.

PANI BUR. MAŁA OBWODNICA MA BYĆ ROZJECHANA PRZEZ TIRY KOSZTEM RYNKU GDZIE POLICJA BY WALCZYĆ Z NADMIERNĄ PRĘDKOŚCIĄ..... (2017-11-09)

Obec­nie obowiązująca na terenie miasta organizacja ruchu jest organizacją tym­czasową, wprowadzona na czas prowadzonych w cen­trum robót.

Czy można w celu sprawnego i bezpiecznego przejazdu przez ulicę Szkolną wprowadzić całkowity zakaz zatrzymywania na całej długości tej ulicy? (2017-11-08)

Problem polega na tym, że miesz­kańcy ul. Szkol­nej, wła­ściciele aut, maja ograniczone moż­liwo­ści par­kowania w innym miejscu.

Witam do kiedy zamknięta będzie droga przechodząca przez ul. Rynek, Szeroką i Św Jana? (2017-11-08)

Ter­min realizacji został ustalony w umowie do 15 grud­nia br. Wykonawca dokłada wszel­kich starań, aby roboty wykonać jak najszybciej.

CO DALEJ Z TYMI ODPADAMI TOKSYCZNYMI PRZY JANKOWSKIEJ BĘDĄ USUNIĘTE TAK JAK Z SŁABOSZEWA (2017-11-06)

Sprawą zaj­mują się upraw­nione służby i postępowanie jest w toku.

PANIE BURMISTRZU DLA CZEGO PAN ZMIENIA PERSONEL SKŁADOWISKA ODPADÓW GIEBNI ??? (2017-11-05)

Składowisko odpadów komunal­nych jest zarządzane przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych. Tam należy skierować to pytanie.

Dzień dobry.Jaka jest szansa aby w Pakości powstała hala sportowa?Mamy klub sportowy(koszykówki)MUKS, który na obecną chwilę ma marne szanse rozwoju. (2017-11-03)

Realizacja tego zadanie może być zaplanowana naj­wcześniej w 2019 roku. W przy­szłym roku wydatki budżetu Gminy muszą być skon­cen­trowane na zadaniu prze­budowy cen­trum miasta w kierunku Jan­kowa wraz z ul. Różaną oraz budowie nowego przed­szkola, a także dokoń­czeniu innych roz­poczętych inwestycji.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD