Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie Burmistrzu czy w Pakości można uwiecznić tablicami inform.miejsca:gdzie był kościół ewangelicki,synagoga,cmentarz ewangelicki i żydowski.? (2017-08-23)

Tak, jest taka moż­liwość. Proszę złożyć stosowny wniosek, mile widziana wła­ściwa dokumen­tacja historyczna tych miejsc.

Witam, 12.07.2017 zadałem pytanie ws ul. Przybyszewskiego i progów zwalniających, a do dziś brak odpowiedzi. Prośba o info. Pozdrawiam (2017-08-17)

Z doświad­czenia wiem, że są zwolen­nicy progów zwal­niających, a po ich mon­tażu rów­nież i prze­ciw­nicy. Stąd też wymagany jest wniosek miesz­kań­ców, wsparty pod­pisami. Po roz­patrzeniu tego wniosku zlecimy opracowanie dokumen­tacji dot. zmiany organizacji ruchu, którą po speł­nieniu warun­ków zatwier­dza starosta. Realizacja, to ostatni etap. Pozdrawiam

Panie burmistrzu czy jest możliwość ustawienia zakazu zatrzymywania się pojazdów po jednej ze stron na ul. Dworcowej? (2017-08-05)

Tak, jest taka moż­liwość. Wymaga to jed­nak opracowania stałej organizacji ruchu, którą musi zatwier­dzić Starosta. Przed­tem musimy znać odpowiedź na pytanie, której strony jezdni to ograniczenie miałoby dotyczyć.

Czy do projektu przebudowy drogi 255 można zgłaszać uwagi? Jeśli tak to w jaki sposób? Pozdr. (2017-07-31)

Kon­sul­tacje spo­łeczne odbywały się na etapie opracowywania dokumen­tacji projek­towej, kiedy zgłaszane i przyj­mowane były opinie miesz­kań­ców. Ewen­tualne uwagi czy zapytania będziemy wyjaśniać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Panieburmistrzu jak to jest, że droga naprzeciwko orlika jest utwardzana choć jest młodsza a Różana nie może się doczekać od wielu lat a podatki płacę (2017-07-16)

Dzisiaj, 17 lipca, zaplanowane jest prze­kazanie placu budowy pod inwestycję, której zakres obej­muję budowę kanalizacji sanitar­nej oraz desz­czowej w ulicy Różanej. Całość zakoń­czona zostanie budową nawierzchni ulicy.

Panie Burmistrzu! Co z pakoską wodą? Z kranu płynie żur i rdzawka. Czy my mamy ją pić? Czy ona jest badana? To skandal płacimy duże rachunki za co? (2017-06-09)

Prze­kazuję treść odpowiedzi:
W nawiązaniu do infor­macji dotyczącej pogor­szenia jako­ści wody na terenie Gminy Pakość uprzej­mie infor­muję, że jakość wody podawanej do sieci jest stale monitorowana przez odpowied­nie służby sanitarne, a parametry fizyko-​chemiczne wody podawanej do sieci są prawidłowe.
Zaob­ser­wowane w ostat­nim czasie zmiany koloru wody są następ­stwem zwięk­szonego zapotrzebowania na wodę, poboru wody z hydran­tów bądź kradzieży wody.
Po pierw­szych zgłoszeniach o złej jako­ści wody w kranach odbior­ców, nie­zwłocz­nie przy­stąpiono do odpłukiwania sieci, a czyn­no­ści z tym związane trwały nie­prze­rwanie do dnia 14 czerwca br. i w wazie potrzeby będą kon­tynuowane. Jed­nocześnie wydałem służ­bom tech­nicz­nym polecenia stałej kon­troli miejsc szczegól­nie narażonych na poten­cjalną kradzież „hydran­tową”. Kradzież wody bądź korzystanie w spo­sób nie­zgodny z regulaminem poboru wody z hydran­tów p.poż i tech­nicz­nych to główna przy­czyna pojawienia się w kranach wody o zmienionej bar­wie. Zapew­niam, że Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych jako dostawca wody dąży do ograniczenia kosz­tów wydobycia, uzdat­nienia i dys­trybucji wody o dobrej jako­ści. W okresie jesienno-​zimowym dokonano czę­ściowej moder­nizacji stacji uzdat­niania wody polegające na wymianie złóż fil­trujących, a w ostat­nim okresie wymienione zostały rów­nież pompy głębinowe na pompy nie­miec­kiej firmy Wilo, o bar­dziej ener­goosz­częd­nej charak­terystyce i wydaj­no­ści zgod­nej z zapotrzebowaniem.
Wszel­kie działania tech­niczne, jakie mogę pod­jąć, aby zapew­nić miesz­kań­com Miasta i Gminy Pakość nie­prze­rwaną dostawę wody zdat­nej do spo­życia, zostały pod­jęte i deklaruję, że PUG sp. z o.o. jako dostawca wody dołoży starań i będzie reagował na każdy sygnał o ewen­tual­nych nieprawidłowościach.

Z poważaniem
Maciej Woj­tysiak

Proszę o zamontowanie na ul.Przybyszewskiego leżących policjantów.Strach dziecko wypuscic z domu bo ruch jest taki jak na autostradzie.Proszę (2017-06-08)

Korzystanie z modułu„PYTANIA DO BUR­MISTRZA” wymaga zaak­cep­towania regulaminu oraz jego prze­strzegania pod­czas zadawania pytań.
Sprawa wymaga złożenia stosow­nego wniosku. Po stwier­dzeniu jego zasad­no­ści wymagane jest opracowanie dokumen­tacji i jej zatwier­dzenie przez Starostwo Powiatowe. Mon­taż progów zwal­niających koń­czy procedurę.

Aktywny znak A-7 na pewno poprawi bezpieczeństwo, jednak za zdjęciu widać całkowicie wytarte znaki poziome, m in znak P-12. Jest możliwość odnowienia? (2017-05-31)

Prze­prowadzimy prze­gląd tego oznakowania.

Juz 15 czerwca ponownie miasto odwiedzi parowóz turkol po godzinie 13 , czy miasto zorganizuje jakies powitanie turystow i zabytkowego pociagu? (2017-05-28)

Infor­mację prze­kazałem do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. W przy­padku jej potwier­dzenia u organizatorów, roz­propagujemy zaproszenie dla miesz­kań­ców Pako­ści. Przy tej okazji przy­dałoby się upo­rząd­kowanie przez wła­ściciela terenów kolejowych i ścięcie trawy przy przejaz­dach kolejowych.

Panie Burmistrzu, znany już jest termin rozpoczęcia prac na ul. Różanej? Po zimie są takie dziury, że mimo małej prędkości można zepsuć tu auto. (2017-05-22)

W naj­bliż­szych dniach ogłaszamy prze­targ, a roz­poczęcie robót budow­lanych zaplanowaliśmy na lipiec, o czym poin­for­mujemy miesz­kań­ców odręb­nymi pismami. Mówię oczywi­ście o branży kanalizacyj­nej. Roboty drogowe, to następny etap. Cał­kowite zakoń­czenie inwestycji nastąpi w 2018 roku

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD