Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Zwracam się z pytaniem, czy za sprawą zorganizowanego festiwalu ekologicznego zdaniem Pana widoczna jest poprawa w kwestii gospodarką odpadami? (2016-10-24)

Trudno w tak krót­kim okresie od festynu o taki wniosek. Uważam, że nie­zbędna jest ciągła edukacja w zakresie segregacji odpadów.

cz6 w pakosci w gimnazjumb utwoszycie liceum w nastepnym roku szkolnym (2016-10-24)

Gmina jest organem prowadzącym w stosunku do szkół pod­stawowych oraz gim­nazjal­nych. Szkoły ponad­gim­nazjalne prowadzi powiat.

Czy nie fajnie byloby miec w pakosci pomik w miejscu dawnego dworca pkp w postaci nieczynnego parowozu? Moze warto pomyslec o tym :) (2016-10-16)

Ciekawa inicjatywa. Chęt­nie spo­tkam się w tej sprawie z organizatorami.

Czy klub Notecianka doczeka się kiedyś zadaszonej trybuny? (2016-10-12)

Nie udało się, jak do tej pory, znaleźć źródła finan­sowania tego zadania. Przy­spieszeniu realizacji nie pomaga też bar­dzo mała liczba kibiców na meczach Notecianki.

Panie Burmistrzu, dlaczego nadal nie zostala naprawiona latarnia przy wejsciu do parku od ulicy Polnej? (2016-10-10)

Jest to lampa solarna i nie­stety takie źródło zasilania w tym przy­padku nie zdaje egzaminu. Planujemy tą lampę pod­łączyć do sieci zasilającej oświetlenie Parku.

Witam, Proszę o informację, kiedy zostanie przedłużona budowa kanalizacji w Rybitwach w kierunku Łącka ? (2016-10-02)

Odp. na podobne pytanie udzieliłem 20.08. „Nasza Gmina planuje w naj­bliż­szym czasie prze­budowę kanalizacji w drodze wojewódz­kiej nr 255 oraz ulicy Różanej. W tym celu złożyliśmy wniosek o dofinan­sowanie do Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i rów­nież czekamy na roz­strzygnięcie. To są zadania priorytetowe w zakresie roz­budowy sieci kanalizacyj­nej.” Przy­gotowywane są rów­nież inne projekty roz­budowy sieci na terenie gminy, a o ter­minach ich realizacji będziemy informować.

Na obwodnicy Pakości dochodzi do licznych wypadków czy nie można na postawić znaku stop na skrzyżowaniach było by bezpieczniej (2016-10-01)

W obrębie skrzyżowań drogi gmin­nej tzw. małej obwod­nicy z drogami powiatowymi zastosowane zostały znaki pul­sacyjne, ostrzegające kierow­ców oraz sugerujące wzmożoną ostroż­ność uczest­ników ruchu.

Panie Burmistrzu! Co z budową/rozbudową przedszkola miejskiego? Kiedy można spodziewać się jakichkolwiek działań? Pozdrawiam (2016-09-21)

Został opracowany projekt budow­lany, a tzw. fiszka projek­towa została wpisana do Strategii ORSG Powiatu Ino­wrocław­skiego i zyskała akcep­tację pozostałych człon­ków Obszaru. Zadanie to jest jed­nym z 46 tego typu przed­się­wzięć, znaj­dujących się na liście ogłoszonej przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu, czekających na dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych. Nie znamy jesz­cze ostatecz­nego rozstrzygnięcia.

Panie Burmistrzu jak wygląda sprawa z ścieżką rowerową do Piechcina? (2016-09-13)

Projekt budowy ścieżki w kierunku Piech­cina, planowany we współ­pracy z gminą Bar­cin, ma duże szanse na dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych. Czekamy na ich uruchomienie.

Witam, Pomyślałem,że miło byłoby umieścić symboliczną tabliczkę upamiętniającą miejsce gdzie kiedyś była wybudowana Synagoga. Pozdrawiam (2016-09-10)

Proszę o dal­sze informacje.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD