Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Witam.Dlaczego w naszym mieście nie ma żadnych atrakcji dla młodszych dzieci podczas ferii? (okit od 7 lat) Jak te dzieci mają spędzać ten wolny czas? (2017-01-30)

Mamy do zaoferowania opiekę w Przed­szkolu Miej­skim, infor­macja zastała zamiesz­czona na stronie Przed­szkola. Chciał­bym poznać oczekiwania w tym zakresie, wykraczające ponad złożoną ofertę.

Witam czy jest szansa na prace interwencyjne czy raczej znowu będą ci sami przyjęci po znajomości (2017-01-14)

Poznanie osoby, z którą pod­pisujemy umowę w ramach prac inter­wen­cyj­nych jest jed­nym z kry­te­riów zatrud­nienia, liczą się rów­nież umiejęt­no­ści, stan zdrowia czy sytuacja rodzinna kan­dydata. Ostateczną decyzję podej­muje Powiatowy Urząd Pracy.

Panie Burmistrzu, czy zauwazyl Pan ze w Pakosci zostaje zlikwidowanych coraz wiecej sklepow? Dlaczego w naszym miescie nie oplaca sie zaden biznes? (2017-01-02)

Na terenie Gminy Pakość zarejestrowanych jest ponad 600 pod­miotów gospodar­czych, co obala tezę, że cyt. „w naszym mie­ście nie opłaca się żaden biz­nes”. Oczywi­ście są to pod­mioty prowadzące róż­nego rodzaju działal­ność i z różną efek­tyw­no­ścią. Han­del jest taką dziedziną, gdzie daje się odczuć dużą kon­kuren­cję oraz szczególne wymagania klien­tów. W miej­sce zamykanych sklepów, powstają z reguły nowe placówki, co w gospodarce ryn­kowej nie jest rzad­ko­ścią. Rola ingeren­cji Gminy jest tu bar­dzo ograniczona.

Panie Burmistrzu, ile jeszcze czasu zajmie planowanie podlaczenia lampy solarnej przy wejsciu do parku ? (2017-01-02)

Jest to lampa solarna i nie­stety takie źródło zasilania w tym przy­padku nie zdaje egzaminu. Planujemy tą lampę pod­łączyć do sieci zasilającej oświetlenie Parku”. Takiej odpowiedzi udzieliłem 10.10.2016 r. Nie­stety w okresie zimowym nie wykonuje się takich inwestycji. Ponadto należy zauważyć, że „planowanie” i realizacja w przy­padku Gminy opiera się na dość długich procedurach, a wydat­kowanie środ­ków odbywa się na pod­stawie uchwały budżetowej. Warto wspo­mnieć, że Rada Miej­ska przyjęła budżet Pako­ści na 2017 rok na sesji 29 grudnia.

Czy Miasto włączy się w program rządowy Mieszkanie+ (2016-12-30)

Zabiegamy o pozyskanie od Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej u zbiegu ulic Ino­wrocław­ska i Fabryczna, z prze­znaczeniem na rzecz budow­nic­twa miesz­kaniowego, w ramach Programu.

Nie wiem Pan dlaczego po odp. że przekazuje Pan sprawę do Policji ws ul. Szkolnej,w ostatnim czasie więcej pojazdów pozostaje na odc. objętym zakazem? (2016-12-13)

Trudno mi odnieść się do tak postawionego pytania. Proponuję udać się na Policję i zgłosić swoje spostrzeżenia.

Czym zajmuje się Pan Nieznalski w Gminie? Że przez pół roku nie zdążył być u Wojewody z protokołami poklęskowymi? (2016-12-11)

Kryterium decydującym o prze­kazaniu tzw. protokołów poklęskowych jest procen­towa wysokość poniesionych strat. Gmina postępowała tutaj wg ustalonych zasad.

Czy można uwzględnić w budżecie miasta zorganizowanie przejscia dla pieszych z ul Barcińskiej na Cmentarz lub do CIT-u i przystanek autobusowy (2016-12-06)

Odp. udzielałem 11.10.2015 r.: Sprawa wytyczenia dodat­kowego przej­ścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 251 (ul.Barcińska) była wielo­krot­nie przed­miotem naszych oraz posel­skich wystąpień do zarządcy drogi. Według otrzymanych opinii cyt.: „na całej ul. Bar­ciń­skiej ist­nieją cztery przej­ścia dla pieszych w km 61+519, 62+172, 62+540 oraz 62+784. Na ul. Bar­ciń­skiej dwustronny chod­nik występuje jedynie do skrzyżowania z ul. Mieleń­ską i ul. Szkolną, następ­nie do końca m.Pakość, w kierunku m.Barcin ist­nieje jedynie chod­nik po jed­nej stronie. (…) Nie ma moż­liwo­ści utworzenia przej­ścia dla pieszych, które nie zagrażałoby bez­pieczeń­stwu ruchu pieszych”.

Dlaczego na ul Cmentarnej nie ma zakazu wjazdu rowerom na jezdnię, przecież obok jest nowa ścieżka rowerowa, to samo dotyczy ul. Barcińskiej. (2016-12-06)

Gmina zleciła opracowanie dot. weryfikacji organizacji ruchu na poszczegól­nych ulicach.

Na drodze Błonie są znaki B1 dlaczego policja nie każe kierowców nagminnie łamiących ten zakaz szczególnie w godzinach porannych. (2016-12-06)

Nie­którzy kierowcy, zamiesz­kujący ul. Błonie lub będący wła­ścicielami garaży, posiadają indywidualne zezwolenia na wjazd, a Policja dokonuje kontroli.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD