Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie Burmistrzu czy na ul. Różanej przewidziane są jeszcze jakieś inwestycje w bieżącym roku? (2016-08-29)

Kolej­nym etapem inwestycji w ul. Różanej jest budowa kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej. Finan­sowanie tego zadania opar­liśmy na środ­kach Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej, który ogłosił nabór wniosków dot. budowy kanalizacji (Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu, współ­finan­sowana ze środ­ków Fun­duszu Spój­no­ści w ramach Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020, kon­kurs projek­tów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach, Typ projektu: Projekty dotyczące gospodarki wodno-​ściekowej, realizowane w aglomeracjach co naj­mniej 10 000 RLM. Kon­kurs NR (POIiŚ/2.3/2/2016). Oczekujemy na roz­strzygnięcie. Prze­syłam pozdrowienia.

Panie Burmistrzu, Pakość umiera. Coraz więcej zamkniętych sklepów, natomiast brak nowych miejsc pracy. Co się dzieje z naszym miastem? (2016-08-24)

Nie podzielam tak pesymistycz­nej oceny. Proszę spoj­rzeć chociażby do opracowania pn. „10 kroków do przodu… Realizacja Strategii Roz­woju Miasta i Gminy Pakość na lata 20022012″, w którym zawar­liśmy ocenę tego, co udało się zrobić. Można do tego dodać kil­kakrotny wzrost war­to­ści mienia komunal­nego w ostat­nich latach, by obiek­tyw­nie ocenić kon­dycję naszej Gminy. Nie oznacza to, że nie dostrzegam występujących problemów, w tym przede wszyst­kim braku nowych miejsc pracy, ale mam też kon­takt z przed­siębior­cami, którzy bez­skutecz­nie poszukują wykwalifikowanych pracow­ników. Co do sklepów warto zauważyć, że w miej­sce zamykanych, powstają też nowe placówki, co w gospodarce ryn­kowej nie jest rzad­ko­ścią. Dzisiej­szym problemem samorządów, w tym rów­nież naszego, jest brak prze­widywal­no­ści czy nie­wy­star­czający poziom własnych środ­ków publicz­nych, nie­zbęd­nych do finan­sowania koniecz­nych inwestycji. Warto jed­nak dodać, że zgod­nie z ran­kin­gami, w swojej kategorii jesteśmy jed­nym z liderów w zakresie pozyskiwania środ­ków unij­nych. Pakość z pew­no­ścią nie umiera…

Jaka jest realna szansa na przebudowę drogi w Rybitwach (od Orlenu do skrzyżowania "PAK-BUD") oraz budowy kanalizacji w w/w strefie? Mamy 21 wiek (2016-08-20)

Wspo­mniana droga jest drogą powiatową. Władze powiatu czynią starania o pozyskanie środ­ków zewnętrz­nych na prze­budowę drogi Tuczno-​Rybitwy, a od ich otrzymania uzależ­niona jest realizacja. Nasza Gmina planuje w naj­bliż­szym czasie prze­budowę kanalizacji w drodze wojewódz­kiej nr 255 oraz ulicy Różanej. W tym celu złożyliśmy wniosek o dofinan­sowanie do Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i rów­nież czekamy na roz­strzygnięcie. To są zadania priorytetowe w zakresie roz­budowy sieci kanalizacyjnej.

Czy Pan burmistrz pozwala na degradacje środowiska polegającą na wypompowywaniu ścieków do rzeki Noteć z przepompowni Pakoskiej (2016-08-05)

Nic mi nie wiadomo o takich działaniach. Ścieki z Pako­ści, za pośred­nic­twem prze­pom­powni przy ul. Bar­ciń­skiej, kierowane są do oczysz­czalni w m. Sadłogoszcz gm. Barcin.

Turyści odwiedzający Pakość, zwracają uwagę na brak toalet publicznych w naszym mieście. (2016-07-06)

Kolejna toa­leta publiczna powstanie nie­bawem przy przy­stanku autobusowym przy ul. Bar­ciń­skiej. Czekamy na wydanie pozwolenia na budowę.

Dlaczego noc świętojańska odbyła sie 28 czerwca a nie 21 i kto wymyślił imprezę w środku tygodnia? (2016-06-28)

Odp.Organizatora: Impreza pod nazwą „Noc Świętojań­ska Dance Party” odbyła się w środku tygo­dnia z powodu innych imprez odbywających się na terenie gminy w week­endy w okolicach nocy świętojań­skiej, takich jak: 18 czerwca – Festyn w Jan­kowie, 25 czerwca – Jubile­usz Notecianki Pakość, 26 czerwca — Pik­nik Bez­pieczne Wakacje z Rodziną. Ponadto impreza była prze­znaczona głow­nie dla młodzieży, która ma wakacje.

czy w opłacie za garaże można włączyć opłatę za energię [ ryczałt] są to garaże miedzy blokami a Mogileńską było by to lepsze niż zbieranie pieniedzy (2016-05-31)

Wspo­mniane w pytaniu garaże są garażami prywat­nymi, których wła­ściciele uisz­czają na rzecz Gminy podatek od nie­ruchomo­ści. Nie widzę moż­liwo­ści łączenia tych dwóch należ­no­ści, tj. podatku z opłatą za zużytą energię.

Panie Burmistrzu, Chcecie zmieniać Rynek, a co z położeniem chodników przy ul. Wyszyńskiego po stronie nr-ów parzystych? Doczekamy się ich w końcu? (2016-05-30)

Myślę, że prze­budowa Rynku jest konieczna, tym bar­dziej, że jest ona związana z planowaną prze­budową drogi wojewódz­kiej. Nie­stety, nie planujemy w naj­bliż­szym czasie budowy chod­ników przy ul. Wyszyń­skiego. Wykaz zadań inwestycyj­nych określony został w załącz­niku nr 4 do uchwały budżetowej, publikowanej w Biuletynie Infor­macji Publicznej.

Witam mama takie pytanie czy była by możliwość utworzenia na placu przy ulicy szkolnej obok orlika siłowni na świeżym powietrzu (2016-05-20)

Planujemy suk­cesywne wykonanie kilku siłowni plenerowych, jedna z nich może powstać we wskazanym miejscu

Czy nie uwaza Pan ze Pakosc nie popisala sie znow. Mamy kalwarie i zamiast promowac tez ja podczas wycieczek typu turkol znow nic. ... (2016-05-15)

Nie podzielam tej oceny. Według opinii, które do mnie docierają, to miesz­kańcy spo­dziewali się czegoś więcej od organizatorów przejazdu pociągu.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD