Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Czy można uwzględnić w budżecie miasta zorganizowanie przejscia dla pieszych z ul Barcińskiej na Cmentarz lub do CIT-u i przystanek autobusowy (2016-12-06)

Odp. udzielałem 11.10.2015 r.: Sprawa wytyczenia dodat­kowego przej­ścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 251 (ul.Barcińska) była wielo­krot­nie przed­miotem naszych oraz posel­skich wystąpień do zarządcy drogi. Według otrzymanych opinii cyt.: „na całej ul. Bar­ciń­skiej ist­nieją cztery przej­ścia dla pieszych w km 61+519, 62+172, 62+540 oraz 62+784. Na ul. Bar­ciń­skiej dwustronny chod­nik występuje jedynie do skrzyżowania z ul. Mieleń­ską i ul. Szkolną, następ­nie do końca m.Pakość, w kierunku m.Barcin ist­nieje jedynie chod­nik po jed­nej stronie. (…) Nie ma moż­liwo­ści utworzenia przej­ścia dla pieszych, które nie zagrażałoby bez­pieczeń­stwu ruchu pieszych”.

Dlaczego na ul Cmentarnej nie ma zakazu wjazdu rowerom na jezdnię, przecież obok jest nowa ścieżka rowerowa, to samo dotyczy ul. Barcińskiej. (2016-12-06)

Gmina zleciła opracowanie dot. weryfikacji organizacji ruchu na poszczegól­nych ulicach.

Na drodze Błonie są znaki B1 dlaczego policja nie każe kierowców nagminnie łamiących ten zakaz szczególnie w godzinach porannych. (2016-12-06)

Nie­którzy kierowcy, zamiesz­kujący ul. Błonie lub będący wła­ścicielami garaży, posiadają indywidualne zezwolenia na wjazd, a Policja dokonuje kontroli.

Witam, czy orientuje się Pan dlaczego na ul. Dworcowej od dłuższego czasu brak oświetlenia ulicznego? Mam nadzieję ze powodem nie są oszczędności lub. (2016-12-06)

Komunikat w tej sprawie znaj­duje się na naszej inter­netowej stronie. Ponadto cały czas monitujemy awarię.

Czy nie trzeba by było uświadomić mieszkańców o zagrożeniach spalania śmieci w domowych piecach gdzie można zgłosić ten proceder czuć kto czy pali (2016-12-04)
Dlaczego w naszym mieście nic się nie dzieje na Mikołajki? (tzn 6 grudnia). (2016-12-02)

Św.Mikołaj to taki Gość, który słynie z robienia nie­spodzianek. Myślę, że i w tym roku nie zapo­mni o Pako­ści. O godz. 9.30 na Rynku choinkę w obec­no­ści Mikołaja powitają dzieci z Przed­szkoli, a Klub Jubilat we współ­pracy z Ośrod­kiem Kul­tury zapraszają na mikołaj­kową imprezę. 17 grud­nia o godz. 15 zapraszamy na Świąteczne Spo­tkanie przy Choince (Rynek)

ul.Szkolna,po prawej str znak B-36 ale bez tabliczki nie dot chodnika więc obowiązuje na całej szerokości jezdni dlaczego brak Policji na tym odcinku? (2016-11-21)

Sprawę prze­kazuję do Komisariatu Policji.

Pannie Burmistrzu kto jest niekompetentny (kto kłamie) w sprawie pracy w naszej gminie? Pan czy Pana pracownica która "spławia" interesantów? (2016-11-07)

Zapraszam na roz­mowę, to sprawę wyjaśnimy

Witam,przy bloku nr19 robiony jest piękny chodnik. A czy przylegający do niego parking również będzie zrobiony? Wjazd z ul. Jankowskiej jest straszny! (2016-10-28)

Nie jest to inwestycja prowadzona przez Gminę Pakość. W bieżącym roku nie planujemy też prze­budowy wspo­mnianego parkingu.

Zwracam się z pytaniem, czy za sprawą zorganizowanego festiwalu ekologicznego zdaniem Pana widoczna jest poprawa w kwestii gospodarką odpadami? (2016-10-24)

Trudno w tak krót­kim okresie od festynu o taki wniosek. Uważam, że nie­zbędna jest ciągła edukacja w zakresie segregacji odpadów.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD