Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Czy nie fajnie byloby miec w pakosci pomik w miejscu dawnego dworca pkp w postaci nieczynnego parowozu? Moze warto pomyslec o tym :) (2016-10-16)

Ciekawa inicjatywa. Chęt­nie spo­tkam się w tej sprawie z organizatorami.

Czy klub Notecianka doczeka się kiedyś zadaszonej trybuny? (2016-10-12)

Nie udało się, jak do tej pory, znaleźć źródła finan­sowania tego zadania. Przy­spieszeniu realizacji nie pomaga też bar­dzo mała liczba kibiców na meczach Notecianki.

Panie Burmistrzu, dlaczego nadal nie zostala naprawiona latarnia przy wejsciu do parku od ulicy Polnej? (2016-10-10)

Jest to lampa solarna i nie­stety takie źródło zasilania w tym przy­padku nie zdaje egzaminu. Planujemy tą lampę pod­łączyć do sieci zasilającej oświetlenie Parku.

Witam, Proszę o informację, kiedy zostanie przedłużona budowa kanalizacji w Rybitwach w kierunku Łącka ? (2016-10-02)

Odp. na podobne pytanie udzieliłem 20.08. „Nasza Gmina planuje w naj­bliż­szym czasie prze­budowę kanalizacji w drodze wojewódz­kiej nr 255 oraz ulicy Różanej. W tym celu złożyliśmy wniosek o dofinan­sowanie do Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i rów­nież czekamy na roz­strzygnięcie. To są zadania priorytetowe w zakresie roz­budowy sieci kanalizacyj­nej.” Przy­gotowywane są rów­nież inne projekty roz­budowy sieci na terenie gminy, a o ter­minach ich realizacji będziemy informować.

Na obwodnicy Pakości dochodzi do licznych wypadków czy nie można na postawić znaku stop na skrzyżowaniach było by bezpieczniej (2016-10-01)

W obrębie skrzyżowań drogi gmin­nej tzw. małej obwod­nicy z drogami powiatowymi zastosowane zostały znaki pul­sacyjne, ostrzegające kierow­ców oraz sugerujące wzmożoną ostroż­ność uczest­ników ruchu.

Panie Burmistrzu! Co z budową/rozbudową przedszkola miejskiego? Kiedy można spodziewać się jakichkolwiek działań? Pozdrawiam (2016-09-21)

Został opracowany projekt budow­lany, a tzw. fiszka projek­towa została wpisana do Strategii ORSG Powiatu Ino­wrocław­skiego i zyskała akcep­tację pozostałych człon­ków Obszaru. Zadanie to jest jed­nym z 46 tego typu przed­się­wzięć, znaj­dujących się na liście ogłoszonej przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu, czekających na dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych. Nie znamy jesz­cze ostatecz­nego rozstrzygnięcia.

Panie Burmistrzu jak wygląda sprawa z ścieżką rowerową do Piechcina? (2016-09-13)

Projekt budowy ścieżki w kierunku Piech­cina, planowany we współ­pracy z gminą Bar­cin, ma duże szanse na dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych. Czekamy na ich uruchomienie.

Witam, Pomyślałem,że miło byłoby umieścić symboliczną tabliczkę upamiętniającą miejsce gdzie kiedyś była wybudowana Synagoga. Pozdrawiam (2016-09-10)

Proszę o dal­sze informacje.

Panie Burmistrzu czy na ul. Różanej przewidziane są jeszcze jakieś inwestycje w bieżącym roku? (2016-08-29)

Kolej­nym etapem inwestycji w ul. Różanej jest budowa kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej. Finan­sowanie tego zadania opar­liśmy na środ­kach Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej, który ogłosił nabór wniosków dot. budowy kanalizacji (Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu, współ­finan­sowana ze środ­ków Fun­duszu Spój­no­ści w ramach Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020, kon­kurs projek­tów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach, Typ projektu: Projekty dotyczące gospodarki wodno-​ściekowej, realizowane w aglomeracjach co naj­mniej 10 000 RLM. Kon­kurs NR (POIiŚ/2.3/2/2016). Oczekujemy na roz­strzygnięcie. Prze­syłam pozdrowienia.

Panie Burmistrzu, Pakość umiera. Coraz więcej zamkniętych sklepów, natomiast brak nowych miejsc pracy. Co się dzieje z naszym miastem? (2016-08-24)

Nie podzielam tak pesymistycz­nej oceny. Proszę spoj­rzeć chociażby do opracowania pn. „10 kroków do przodu… Realizacja Strategii Roz­woju Miasta i Gminy Pakość na lata 20022012″, w którym zawar­liśmy ocenę tego, co udało się zrobić. Można do tego dodać kil­kakrotny wzrost war­to­ści mienia komunal­nego w ostat­nich latach, by obiek­tyw­nie ocenić kon­dycję naszej Gminy. Nie oznacza to, że nie dostrzegam występujących problemów, w tym przede wszyst­kim braku nowych miejsc pracy, ale mam też kon­takt z przed­siębior­cami, którzy bez­skutecz­nie poszukują wykwalifikowanych pracow­ników. Co do sklepów warto zauważyć, że w miej­sce zamykanych, powstają też nowe placówki, co w gospodarce ryn­kowej nie jest rzad­ko­ścią. Dzisiej­szym problemem samorządów, w tym rów­nież naszego, jest brak prze­widywal­no­ści czy nie­wy­star­czający poziom własnych środ­ków publicz­nych, nie­zbęd­nych do finan­sowania koniecz­nych inwestycji. Warto jed­nak dodać, że zgod­nie z ran­kin­gami, w swojej kategorii jesteśmy jed­nym z liderów w zakresie pozyskiwania środ­ków unij­nych. Pakość z pew­no­ścią nie umiera…

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD