Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Dlaczego w naszym mieście nic się nie dzieje na Mikołajki? (tzn 6 grudnia). (2016-12-02)

Św.Mikołaj to taki Gość, który słynie z robienia nie­spodzianek. Myślę, że i w tym roku nie zapo­mni o Pako­ści. O godz. 9.30 na Rynku choinkę w obec­no­ści Mikołaja powitają dzieci z Przed­szkoli, a Klub Jubilat we współ­pracy z Ośrod­kiem Kul­tury zapraszają na mikołaj­kową imprezę. 17 grud­nia o godz. 15 zapraszamy na Świąteczne Spo­tkanie przy Choince (Rynek)

ul.Szkolna,po prawej str znak B-36 ale bez tabliczki nie dot chodnika więc obowiązuje na całej szerokości jezdni dlaczego brak Policji na tym odcinku? (2016-11-21)

Sprawę prze­kazuję do Komisariatu Policji.

Pannie Burmistrzu kto jest niekompetentny (kto kłamie) w sprawie pracy w naszej gminie? Pan czy Pana pracownica która "spławia" interesantów? (2016-11-07)

Zapraszam na roz­mowę, to sprawę wyjaśnimy

Witam,przy bloku nr19 robiony jest piękny chodnik. A czy przylegający do niego parking również będzie zrobiony? Wjazd z ul. Jankowskiej jest straszny! (2016-10-28)

Nie jest to inwestycja prowadzona przez Gminę Pakość. W bieżącym roku nie planujemy też prze­budowy wspo­mnianego parkingu.

Zwracam się z pytaniem, czy za sprawą zorganizowanego festiwalu ekologicznego zdaniem Pana widoczna jest poprawa w kwestii gospodarką odpadami? (2016-10-24)

Trudno w tak krót­kim okresie od festynu o taki wniosek. Uważam, że nie­zbędna jest ciągła edukacja w zakresie segregacji odpadów.

cz6 w pakosci w gimnazjumb utwoszycie liceum w nastepnym roku szkolnym (2016-10-24)

Gmina jest organem prowadzącym w stosunku do szkół pod­stawowych oraz gim­nazjal­nych. Szkoły ponad­gim­nazjalne prowadzi powiat.

Czy nie fajnie byloby miec w pakosci pomik w miejscu dawnego dworca pkp w postaci nieczynnego parowozu? Moze warto pomyslec o tym :) (2016-10-16)

Ciekawa inicjatywa. Chęt­nie spo­tkam się w tej sprawie z organizatorami.

Czy klub Notecianka doczeka się kiedyś zadaszonej trybuny? (2016-10-12)

Nie udało się, jak do tej pory, znaleźć źródła finan­sowania tego zadania. Przy­spieszeniu realizacji nie pomaga też bar­dzo mała liczba kibiców na meczach Notecianki.

Panie Burmistrzu, dlaczego nadal nie zostala naprawiona latarnia przy wejsciu do parku od ulicy Polnej? (2016-10-10)

Jest to lampa solarna i nie­stety takie źródło zasilania w tym przy­padku nie zdaje egzaminu. Planujemy tą lampę pod­łączyć do sieci zasilającej oświetlenie Parku.

Witam, Proszę o informację, kiedy zostanie przedłużona budowa kanalizacji w Rybitwach w kierunku Łącka ? (2016-10-02)

Odp. na podobne pytanie udzieliłem 20.08. „Nasza Gmina planuje w naj­bliż­szym czasie prze­budowę kanalizacji w drodze wojewódz­kiej nr 255 oraz ulicy Różanej. W tym celu złożyliśmy wniosek o dofinan­sowanie do Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i rów­nież czekamy na roz­strzygnięcie. To są zadania priorytetowe w zakresie roz­budowy sieci kanalizacyj­nej.” Przy­gotowywane są rów­nież inne projekty roz­budowy sieci na terenie gminy, a o ter­minach ich realizacji będziemy informować.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD