Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie Burmistrzu! Czy jest planowane wprowadzenia zakazu postoju dla pojazdów pow. 3,5T DMC na ulicy Różanej? Jest to spory problem dla mieszkańców. (2018-10-23)

Jest to kwestia nowej organizacji ruchu, czyli znaków drogo­wych. Pracujemy nad tym, ale jesz­cze nie nie było odbioru koń­cowego inwestycji.

Lampa oświetl. ulicznego między Powst. Wlkp. 4 i 6 wyłącza się co kilkadziesiąt sekund lub przyciemnia również co kilkadziesiąt sek. Proszę o naprawę (2018-10-23)

Dokonaliśmy zgłoszenia, proszę o cier­pliwość, ponie­waż czas reak­cji na zgłoszenie, to naj­czę­ściej ok. 2 tygodni

Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o naprawę lampy solarnej w parku miejskim ul. Mogileńska. Jest taka możliwość? (2018-10-17)

Zleciliśmy naprawę. Dziękuję za informację

Jakie są plany odnośnie poprawy jakości powietrza.Wieczorami strach wychodzić z domu i obowiązkowo pozamykane szczelnie okna. Pozdrawiam (2018-10-17)

W tym roku, w ramach akcji wymiany pieców grzew­czych na ekologiczne, pod­pisaliśmy 23 umowy na dofinan­sowanie ich zakupu i akcja nadal trwa. Ponadto, w naj­bliż­szych dniach zain­stalowany zostanie specjalny czuj­nik, monitorujący jakość powietrza w mie­ście. Infor­mację na ten temat zamie­ścimy na naszej stronie internetowej.

Czy istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego przystanku autobusowego w okolicach Ośrodka Kultury? (2018-10-14)

Należałoby wskazać kon­kretne miej­sce. Obawiam się jed­nak, że w obrębie skrzyżowania i na łukach dróg nie jest to możliwe.

Dzień dobry! Kiedy wreszcie ul. Kwiatowa doczeka się kanalizacji?! (2018-10-09)

Nasza Gmina obec­nie jest w trak­cie realizacji inwestycji związanych z prze­budową sieci kanalizacyj­nej. Po ich zakoń­czeniu będziemy przy­stępować do następ­nych zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym budowy sieci w ulicy Kwiatowej

Co z osiedlem w obrębie ulicy Działyńskich? Dość mamy życia w kurzu i błocie. Zapomnieliście o nas? (2018-10-06)

Po zakoń­czeniu aktual­nie realizowanych inwestycji musimy przy­stąpić do następ­nych zadań, które wymieniłem na www​.wieslaw​kon​czal​.pl : „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyń­skich w Pako­ści oraz ulic przy­ległych — Budowa kanalizacji oraz prze­budowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia. Kolejne osiedle, które stoi w kolejce do zagospodarowania, po uprzed­nim wykonaniu pod­ziem­nych instalacji. Tak, jak w przy­padku innych zur­banizowanych obszarów, inwestycję należy przy­gotować sys­temowo, począw­szy od pozyskania środ­ków finansowych”

Jak wygląda sprawa rozliczeń z firmą Kobylarnia odnośnie budowy drogi? Czy zapłacone mają z góry czy po wykonaniu zadania? (2018-09-23)

To nie Gmina Pakość jest zleceniodawcą tego zadania, nie znamy też tre­ści umowy pod­pisanej pomiędzy Samorządem Wojewódz­twa a PBDiM Kobylar­nia. Co do zasady jed­nak, roz­liczanie z wykonaw­cami robót odbywa się naj­czę­ściej etapami, po zaak­cep­towaniu czę­ści robót.

Panie Burmistrzu wjazd w ulicę Powstańców jest zwykle niemożliwy bo na początku stoi sznur samochodów, gdzie policja i dlaczego jeszcze nic nie robi? (2018-09-11)

Sprawę prze­kazuję do Policji

Panie Burmistrzu proszę o interwencje w sprawie naprawy oświetlenia w miejscowości Wielowieś. Od stycznia br. awaria notorycznie zgłaszana w urzędzie. (2018-09-10)

Od stycz­nia 2018 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia w m. Wielowieś. W dniu 02 lutego br. wpłynęło zgłoszenie dotyczące awarii przy posesji Wielowieś 33, w dniu 15 lutego br. dotyczące awarii przy posesji Wielowieś 7, natomiast 16 marca br. dotyczące awarii przy posesji Wielowieś 24. Zgod­nie z infor­macjami uzyskanymi od ENEA Oświetlenie sp. z o.o., zamiesz­czonymi na por­talu prze­znaczonym do zgłaszania awarii oświetlenia, wskazane wyżej awarie zostały usunięte.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD