Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Będziemy współ­pracować przy tworzeniu pętli kajakowo-​rowerowej

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak oraz bur­mistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kacz­marek, pod­pisali poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji produktu turystycz­nego w ramach tzw. pętli kujakowo-​rowerowej Pakość-​Barcin-​Łabiszyn.

O nie­zwykłym charak­terze terenów przez które płynie Noteć można wiele opowiadać. Decyduje o tym nie tylko sama rzeka, ale rów­nież dziedzic­two kul­turowe miejsc nad nią położonych. Liczne zabytki, roz­wijająca się baza gastronomiczna i noc­legowa sprawia, że wła­ściwie ukierun­kowane działania mogą przy­ciągnąć do nas turystów, a łącz­nikiem tego wszyst­kiego może być kajak i rower.

P1260380
Na mocy pod­pisanego poro­zumienia, które ma charak­ter inten­cyjny, gminy zobowiązały się podej­mowania działań zmierzających do stworzenia odpowied­nich warun­ków wypoczynku dla miesz­kań­ców oraz turystów, wykorzystujących poten­cjał rz. Noteć, jezior i terenów przy­ległych. Chodzi tu m.in.: o współ­działanie w zakresie pozyskiwania środ­ków unij­nych, promowanie pętli poprzez wydaw­nic­twa promocyjne oraz inne działania budujące markę tego projektu.

P1260387