Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej na tar­gach turystycz­nych w Toruniu

Przez dwa dni – od 14 do 15 marca br. Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej brało udział w Tar­gach Turystycz­nych „Wypoczynek” w Toruniu.

Goście, którzy licz­nie odwiedzili nasze stoisko mieli okazję zapoznać się z Kal­warią Pakoską i jej historią oraz zabyt­kami i innymi walorami turystycz­nymi Gminy Pakość. Wszyscy goście obdarowani zostali wieloma materiałami promocyj­nymi zachęcającymi do odwiedzin.

Targi reprezen­towały rów­nież m. in.: inne miasta i regiony turystyczne, biura turystyczne, uzdrowiska, hotele, pen­sjonaty, gospodar­stwa agroturystyczne. Rów­nolegle z tar­gami turystycz­nymi obywał się Toruń­ski Festiwal Smaków, pod­czas którego można było spróbować tradycyj­nej i ekologicz­nej żyw­no­ści. Swoje stoiska wystawili producenci oferujący ekologiczne pieczywo, wędliny, sery, nalewki, miody, wina, prze­twory i potrawy regionalne.

W tym roku toruń­skie targi zgromadziły 73 wystaw­ców z Pol­ski oraz 1 reprezen­tanta Słowacji.