Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej po raz kolejny z gwiazdkami

Po raz kolejny Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści było pod­dane procedurze kategoryzacji. Kategoryzacja Punk­tów Infor­macji Turystycz­nej stanowi pod­stawowy element wymagany przez Pol­ską Organizację Turystyczną.

Aby otrzymać cer­tyfikat biuro IT zobligowane jest speł­nić ścisłe kryteria jak m.in. lokalizacja, dostęp­ność dla osób nie­peł­nospraw­nych, oznakowanie dojazdu i oznakowanie IT, wykształ­cenie pracow­ników itp.

Miło nam poin­for­mować, iż Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej otrzymało cer­tyfikat w for­mie dwóch gwiaz­dek Pol­skiego Sys­temu Infor­macji Turystycz­nej, który przy­znawany jest na okres dwóch lat.