Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej ponow­nie z gwiazdkami

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści ponow­nie otrzymało cer­tyfikat Pol­skiego Sys­temu Infor­macji Turystycz­nej w kategorii dwóch gwiazdek.

Pierw­szy cer­tyfikat dla pakoskiego Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej został przy­znany w paź­dzier­niku 2014 roku na okres 2 lat. W 2017 roku Cen­trum po raz drugi pod­dało się procesowi cer­tyfikacji i drugi raz z rzędu otrzymało 2 gwiazdki na 4 moż­liwe do uzyskania. Tym spo­sobem po raz kolejny CIT znalazł się w gronie pol­skich biur infor­macji turystycz­nej, które pozytyw­nie prze­szły proces cer­tyfikacji i tym samym zostały zaliczone przez Pol­ską Organizację Turystyczną do grona biur współ­pracujących w ramach Pol­skiego Sys­temu Infor­macji Turystycznej.


Posiadanie dwóch gwiaz­dek oznacza, że CIT speł­niło wymagania cer­tyfikacyjne, a wśród nich wymienić można:
· dostępne bez­płatne materiały drukowane o naj­bliż­szych okolicach,
· jedno samodzielne stanowisko kom­puterowe (bez­płatne) dla interesan­tów,
· kwalifikacje pracow­nika: co naj­mniej jedna osoba z doświad­czeniem kierun­kowym oraz znajomość jed­nego języka obcego w stop­niu komunikatyw­nym,
· zakres udzielanych infor­macji o bliż­szej i dal­szej okolicy.


Celem cer­tyfikacji jest stworzenie krajowej sieci stan­daryzowanych jed­nostek infor­macji turystycz­nej współ­pracujących ze sobą na poziomie lokal­nym, regional­nym i krajowym oraz zapew­nienie odpowied­niej jako­ści obsługi turystów przez jed­nostki infor­macji turystycznej.