Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Dni Pako­ści udane!

Dopisała pogoda, publicz­ność i wykonawcy. Tak w kilku słowach zaczynamy relację z Dni Pako­ści, które na długo pozostaną w naszej pamięci jako jedne z naj­bar­dziej udanych. Dzięki wspaniałej organizatorce — P. Bar­barze Szat­kow­skiej dyr. Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, współ­udziale spon­sorów i wielu innych osób miały miej­sce kon­certy wielu zespołów a na zakoń­czenie gwiazdy pol­skiej sceny roc­kowej — zespołu WILKI.

By zobaczyć naj­lep­szy w ten week­end kon­cert w kujawsko-​pomorskiem, przyjechało do Pako­ści wielu fanów dobrej muzyki z naj­bliż­szych jak i dal­szych miast wojewódz­twa. Nie zabrakło naj­więk­szych hitów, wspaniałej BAŚKI, dobrej URKE i wielu wielu innych wspól­nie odśpiewanych z zespołem przez kilka tysięcy fanów. Arty­ści oczywi­ście bisowali a ponad pół­toragodzinny kon­cert zakoń­czyli kul­towym już SON OF THE BLUE SKY.

Wspaniała pogoda sprawiła, że dużym zain­teresowaniem cieszyły się imprezy towarzyszące, kon­kursy dla publicz­no­ści, quizy z nagrodami i zawody sportowe.


Kon­kurs w obieraniu ziem­niaków na czas. Współ­zawod­niczą:
Hen­ryk Styrna — Wójt Gminy Złot­niki Kujaw­skie
Wiesław Koń­czal — Bur­mistrz PakościWystęp gwiazdy wieczoru — zespołu WILKI


Lider zespołu WILKI — Robert Gawliński