Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Inauguracja Dni Pako­ści 2012

W środę 27 czerwca br., Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zain­augurował uroczy­ście obchody Dni Pako­ści 2012.

Impreza roz­poczęła się od wręczenia sym­bolicz­nego „Klucza do Bram Miasta”, który ode­brała zwycięż­czyni dyk­tanda dla gim­nazjalistów Manuela Nadol­ska. Następ­nie zaczęły się występy dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy Pakość. Rów­nolegle trwał plener rzeźbiarsko-​malarski zor­ganizowany przez Fun­dację Kal­waria Pakoska. Dużą atrak­cją imprezy był zlot motocyklistów, m.in. z Pako­ści, Bar­cina, Janikowa, a przede wszyst­kim z Ino­wrocławia, skąd przyjechała grupa Rider’s Club. Motocykli­ści swoim przyjaz­dem zrobili szczególną nie­spodziankę dzieciom bawiącym się na imprezie oraz wszyst­kim miesz­kań­com Pako­ści. Zapraszamy na kolejne imprezy w ramach obchodzonych Dni Pako­ści 2012.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD