Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Jezioro pełne żagli!

W dniach 1718 sierp­nia 2019 roku na Przy­stani Łącko odbyła się 42. Kujawsko-​Pałucka Operacja Żagiel organizowana przez Yacht Klub Pol­ski Inowrocław.

Były to naj­więk­sze regaty żeglar­skie w klasach turystycz­nych w naszym regionie. Rywalizowało 103 żeglarzy na 36 jach­tach z 11 klubów żeglar­skich między innymi z Krusz­wicy, Bar­cina, Janikowa, ale rów­nież Byd­gosz­czy, Zgierza czy Olsztyna.

W piątek zanim roz­poczęły się zmagania na wodzie goście Przy­stani Łącko bawili się na kon­cer­cie zespołu Kwestia Sporna grającego naj­więk­sze prze­boje piosenki turystycznej.

W sobotę po uroczystym otwar­ciu regat przy sprzyjającej pogodzie załogi ruszyły na wodę by rywalizować w poszczegól­nych klasach. Trasa ustawiona blisko pomostu sprawiła, że widowiskowe zmagania załóg mogli obser­wować licz­nie zgromadzeni kibice.
Zacięta rywalizacja zwiastowała emocje pod­czas nie­dziel­nych, decydujących wyścigów. Wieczorem czekały na uczest­ników regat liczne imprezy towarzyszące, których główną atrak­cją był kon­cert zespołu Shan­taż. Zabrał on publicz­ność w „muzyczny rejs” po Mazurach. Zawod­nicy oraz goście Przy­stani Łącko biesiadowali wspól­nie z zespołem śpiewając i tańcząc.

W nie­dzielę przy słab­szym wietrze roze­grano kolejne biegi oraz wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno, w którym wszyst­kie załogi star­tują razem bez podziału na klasy. Do ostat­nich metrów przed metą nie było wiadomo, która załoga sięgnie po puchar. Ostatecz­nie pierw­sza linię mety minęła załoga Gawry z Byd­goskiego Klubu Żeglar­skiego. Pod­czas zakoń­czenia regat uczest­nicy otrzymali pamiąt­kowe kubki, a zwycięzcy w poszczegól­nych klasach okazałe puchary ufun­dowane między innymi przez Prezydenta Miasta Ino­wrocławia, Starostę Ino­wrocław­skiego, Bur­mistrza Pako­ści i Soł­tysa Wsi Łącko.

Regaty odbyły się przy zaan­gażowaniu spon­sorów, którymi był Powiat Ino­wrocław­ski, Miasto Ino­wrocław oraz Miasto i Gmina Pakość.

Wyniki:
Klasa T-​1
1. Paweł Wesołow­ski, Alek­san­dra Kal­bar­czyk – Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław
2. Jacek Szymań­ski, Ewa Szymań­ska – nie­zrzeszony
3. Krzysz­tof Pałka, Mar­cin Woź­niak, Justyna Pałka – Klub Żeglar­ski Nep­tun Barcin

Klasa T-​2
1. Tomasz Wiśniew­ski, Joanna Skopińska-​Wiśniewska, Marta Wiśniew­ska, Michał Wiśniew­ski – YKP Ino­wrocław
2. Robert Kur­czew­ski, Joanna Kur­czew­ska, Jan Kur­czew­ski – YKP Ino­wrocław
3. Tomasz Walen­towicz, Agnieszka Chlebicka – niezrzeszony

Klasa T-​3
1. Adam Niedź­wiedzki, Ewa Tomasik – Byd­goski Klub Żeglar­ski
2. Karol Gralik, Piotr Bac­ker – Klub Żeglar­ski Popiel Krusz­wica
3. Janusz Grobelny, Mar­lena Grobelna, Maciej Woj­ciechow­ski, Mag­dalena Grobelna – YKP Inowrocław

Klasa Omega
1. Michał Kowal­ski, Dominik Przy­był, Wik­tor Nowicki – Międzysz­kolny Klub Żeglar­ski Żnin
2. Mar­cin Frąc­kowiak, Michał Frąc­kowiak, Maciej Strzem­kow­ski – AZS WSG MOS Żnin
3. Mar­cin Wen­der­lich, Dariusz Wen­der­lich, Paweł Baranow­ski – Zgier­ski Klub Spor­tów Wodnych

Klasa Wolna
1. Woj­ciech Janow­ski – YKP Ino­wrocław
2. Nor­bert Baranow­ski, Jan Płoski – nie­zrzeszony
3. Filip Kur­czew­ski, Krystian Cuber – Olsz­tyń­ski Klub Żeglarski

Błękitna Wstęga
Adam Niedź­wiedzki, Ewa Tomasik – BKŻ Bydgoszcz

Tekst i zdjęcia: Woj­ciech Fabiszew­ski – Rzecz­nik Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD