Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Kal­waria Pakoska

Zapraszamy do zapoznania się z historią i teraź­niej­szo­ścią Kal­warii Pakoskiej.

Pakość to bar­dzo stara miej­scowość, której prawa miej­skie nadał król Kazimierz Wielki w 1359 r. Dziś znana, głów­nie z ist­niejącej tu Kal­warii Pakoskiej, zwanej także Jerozolimą Kujaw­ską. Budował ją ks. Woj­ciech Kęsicki i już wiosną 1628 roku poprowadził na Kal­warii inauguracyjną Drogę Krzyżową, której trasa wynosiła prawie 4 km. Począt­kowo, stacje kal­waryj­skie wyznaczały krzyże. W rok póź­niej Michał Działyń­ski „grunty Drogi Krzyżowej, po wieczne czasy, darował pakoskiej parafii”. Budując Kal­warię ks. Woj­ciech kierował się podobień­stwem położenia Pako­ści do topografii Jerozolimy. Nieobce były mu też wskazówki zakon­nika z Delf Christiana Androchomiusa, który słyszał zapewne także o powstałej wcześnie Kal­warii Zebrzydow­skiej (1602 r.).

Kierowanie ogromną inwestycją i dusz­paster­ska posługa, przy szybko rosnącej rzeszy piel­grzymów, prze­rastały nad­wątlone siły jed­nego człowieka, dlatego za zgodą prymasa Macieja Lubień­skiego sprowadził do Pako­ści Ojców Refor­matorów — Fran­cisz­kanów, a miało to miej­sce 22 grud­nia 1631 r.
Fran­cisz­kanie z wielką gor­liwo­ścią przy­stąpili do budowy Kal­warii, jed­nocześnie na bazie starego zamczyska, podarowanego przez braci Działyń­skich wybudowali kościół i klasz­tor, które ist­nieją do dnia dzisiejszego.


Kościół św. Bonawen­tury i klasz­tor franciszkański.

Budowa kaplic kal­waryj­skich trwała ponad 60 lat, kościoła i klasz­toru 6 lat. Obec­nie Kal­waria obej­muje 24 kaplice i kościół Ukrzyżowania. Podzielona została na dwie drogi procesyjne: Drogę Poj­mania i Drogę Krzyżową. Zarówno kaplice jak i kościół prezen­tują styl barokowy. Ojcowie Refor­maci pozostali w Pako­ści do 1837 r., kiedy to za sprawą rządu pruskiego nastąpiła kasata kon­wentu, a na ich miej­sce sprowadzono księży diecezjal­nych. W odrodzonej Pol­sce w 1931r Fran­cisz­kanie wrócili na Kal­warię. Zamiesz­kali w małym klasz­torku przy kościele Ukrzyżowania. Do klasz­toru i kościoła znaj­dującego się w mie­ście powrócili po 40 latach, kiedy to w roku 1971, Prymas Stefan Kar­dynał Wyszyń­ski prze­kazał o.o. Fran­cisz­kanom klasz­tor i administrację parafii. Wkrótce erygowano nową parafię przy Kościele Św. Krzyża. Obec­nie o.o. Fran­cisz­kanie objęli dusz­paster­stwem całą Pakość.


Kościół — kaplica Ukrzyżowanie

Od momentu budowy „bożego dzieła” przez ks. Woj­ciecha Kęsic­kiego nie­ustan­nie trwały prace renowacyjne w kościele, klasz­torze i kaplicach, prze­rywane jedynie woj­nami. Nie­ubłagany wpływ czasu, różne wydarzenia, klęski żywiołowe, skażenia ekologiczne przy­czyniły się do tego, że dziś te wspaniałe zabytki sztuki sakral­nej nisz­czeją w zatrważającym tem­pie, mimo iż od 20 lat prze­chodzą nie­ustanną renowację.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Kal­waria Pakoska jest drugą co do wieku w Pol­sce po Kal­warii Zebrzydow­skiej. Trzecią w kolej­no­ści jest Kal­waria w Wej­herowie zbudowana w 1647 r. W całej Pol­sce naliczono 24 kalwarie.

Relikwia Krzyża Świętego
Relikwia Krzyża Świętego

Celem Kal­warii było przede wszyst­kim roz­wijanie nabożeń­stwa Męki Pań­skiej, umac­nianie wiary, wzmożenie poboż­no­ści, okazywanie Jezusowi Ukrzyżowanemu wdzięcz­no­ści za łaskę odkupienia i zbawienia. W obec­nej dobie nasza Kal­waria Pakoska speł­nia jesz­cze jedno zadanie — na tym świętym miej­scu począw­szy od 1992 spo­tykają się corocz­nie dzieci i młodzież z całej Pol­ski, by swoim śpiewaniem i graniem wiel­bić Boga stwórcę całego wszech­świata. Spo­tykają się na Festiwalu Piosenki Religijno — Ekologicz­nej w Pako­ści. Patronem Festiwalu jest św. Fran­ciszek z Asyżu, ogłoszony przez Ojca Św. Jana Pawła II w 1979 r. Patronem Ekologów. Obraliśmy go patronem Festiwalu dlatego, że jest naszym Zakonodawcą, naszym Ojcem Duchowym, a my opiekunami Kal­warii, Jego duchowymi dziećmi.


schody prowadzące na Kalwarię

Dekretem ks. Arcy­biskupa Hen­ryka Muszyń­skiego metropolity gnieź­nień­skiego Kal­waria Pakoska była Sank­tuarium Jubile­uszowym, gdzie można było zyskiwać odpusty jubile­uszowe takie jak w Rzymie i Ziemi Świętej.

Zapraszamy zatem do odwiedzenia Jerozolimy Kujaw­skiej. Kal­waria czeka na Ciebie, czekają na Ciebie dróżki kal­waryj­skie. „Do Ojca Nie­bieskiego nie ma innej drogi, tylko przez Chrystusa i z Chrystusem”. Myśl taka towarzyszyła założycielowi Kal­warii Księdzu Woj­ciechowi Kęsic­kiemu. Bliska jest i nam Fran­cisz­kanom, pracującym obec­nie w Pako­ści, niech stanie się też bliska Tobie.

Amfiteatr
Amfiteatr

Tutaj możesz obej­rzeć galerię fotografii z Kal­warii Pakoskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD