Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Nowe miej­sce do biesiadowania już jest

W dniu wczoraj­szym zakoń­czyła się budowa ogól­nodostęp­nej altany biesiad­nej z miej­scem na ognisko na plaży w Jan­kowie. Inwestycję zrealizowano w ramach budżetu obywatel­skiego 2019. Na projekt głosowało 530 miesz­kań­ców gminy Pakość. Celem zadania jest poprawa infrastruk­tury oraz roz­wój i ożywienie terenu plaży w m. Jan­kowo, a także stworzenie miej­sca do organizacji spo­tkań wśród mieszkańców.

Altankę wykonała firma K2 Ogrody z Gniezna, natomiast kostkę ułożyła firma M-​Bruk Mate­usz Szynka z Bar­cina. War­tość zadania – 28 000,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD