Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska

LOGOTYP OBWODNICA'

Sym­pozjum naukowe — zaproszenie

Zapraszamy na sym­pozjum naukowe z okazji 390-​lecia ist­nienia Kal­warii Pakoskiej, które odbędzie się 8 czerwca br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Czytaj więcej: Sym­pozjum naukowe — zaproszenie

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska oficjal­nie otwarty

Prze­cięciem sym­bolicz­nej wstęgi przez poseł Annę Bań­kow­ską, Wojewodę Ewę Mes, Wicemar­szałka Wojewódz­twa Edwarda Har­twicha, reprezen­tanta Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego Zbigniewa Maja, o. Dacjana Mar­czaka OFM, oraz Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, zain­augurowano 30 kwiet­nia 2013r. działal­ność Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska. Gościem Honorowym obec­nym na uroczysto­ści był J.E. ks. abp Hen­ryk Muszyń­ski, Prymas Senior.

Czytaj więcej: Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska oficjal­nie otwarty

Wkrótce otwar­cie Parku Kul­turowego i wielka Majówka 2013

Zapraszamy na otwar­cie Parku Kul­turowego „Kal­waria Pakoska”. Uroczystość będzie miała miej­sce 30 kwiet­nia 2013 r. (wtorek) przy ul. Bar­ciń­skiej, a roz­pocz­nie się o godz. 17.00. Na zakoń­czenie występ Soyka Kolektyw.

Czytaj więcej: Wkrótce otwar­cie Parku Kul­turowego i wielka Majówka 2013

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD