Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska

LOGOTYP OBWODNICA'

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska oficjal­nie otwarty

Prze­cięciem sym­bolicz­nej wstęgi przez poseł Annę Bań­kow­ską, Wojewodę Ewę Mes, Wicemar­szałka Wojewódz­twa Edwarda Har­twicha, reprezen­tanta Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego Zbigniewa Maja, o. Dacjana Mar­czaka OFM, oraz Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, zain­augurowano 30 kwiet­nia 2013r. działal­ność Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska. Gościem Honorowym obec­nym na uroczysto­ści był J.E. ks. abp Hen­ryk Muszyń­ski, Prymas Senior.

Czytaj więcej: Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska oficjal­nie otwarty

Wkrótce otwar­cie Parku Kul­turowego i wielka Majówka 2013

Zapraszamy na otwar­cie Parku Kul­turowego „Kal­waria Pakoska”. Uroczystość będzie miała miej­sce 30 kwiet­nia 2013 r. (wtorek) przy ul. Bar­ciń­skiej, a roz­pocz­nie się o godz. 17.00. Na zakoń­czenie występ Soyka Kolektyw.

Czytaj więcej: Wkrótce otwar­cie Parku Kul­turowego i wielka Majówka 2013

Zbliża się ter­min oficjal­nego otwar­cia Parku Kulturowego

W dniu 12 lutego 2013 r., odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z współ­or­ganizatorami uroczysto­ści otwar­cia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska. Na prze­łom kwiet­nia i maja zaplanowano szereg imprez o róż­nym charak­terze i ran­dze. Roz­poczną się one 30 kwiet­nia, natomiast zakoń­czą 5 maja.

Czytaj więcej: Zbliża się ter­min oficjal­nego otwar­cia Parku Kul­turowego

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska w Internecie

Zapraszamy do odwiedzenia uruchomionego właśnie ser­wisu inter­netowego Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska, w którym znajdą Pań­stwo infor­macje na temat Parku, wydarzeń związanych z jego funk­cjonowaniem oraz innych atrak­cji turystycz­nych Gminy Pakość, w tym bazy noc­legowej i gastronomicznej.

Czytaj więcej: Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska w Inter­necie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD