Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska

LOGOTYP OBWODNICA'

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska w Internecie

Zapraszamy do odwiedzenia uruchomionego właśnie ser­wisu inter­netowego Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska, w którym znajdą Pań­stwo infor­macje na temat Parku, wydarzeń związanych z jego funk­cjonowaniem oraz innych atrak­cji turystycz­nych Gminy Pakość, w tym bazy noc­legowej i gastronomicznej.

Czytaj więcej: Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska w Inter­necie

Powstają plany uroczysto­ści otwar­cia Parku Kulturowego

Działający już od dwóch miesięcy Park Kul­turowy zostanie oficjal­nie otwarty na prze­łomie kwiet­nia i maja przy­szłego roku. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprosił do siebie organizatorów planowanych imprez.

Czytaj więcej: Powstają plany uroczysto­ści otwar­cia Parku Kul­turowego

Ciekawe zdjęcia Parku Kulturowego

Prezen­tujemy Pań­stwu naj­now­sze zdjęcia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska autor­stwa p. Jerzego Joachimiaka. Jeżeli ktoś chciałby opublikować swoje zdjęcia z tego tematu prosimy o osobisty kon­takt z Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej: Ciekawe zdjęcia Parku Kul­turowego

Rusza budowa Parku Kulturowego

W dniu 17 maja br. zostały pod­pisane umowy dotyczące nad­zorów inwestor­skich w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk”. Po pod­pisaniu umów został prze­kazany teren i plac budowy wykonawcy robót budowlanych.

Umowa pod­pisana. Park Kul­turowy tań­szy o blisko 4 mln. zł

Dnia 20 grud­nia br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści została pod­pisana umowa dotycząca wykonania robót budow­lanych dla inwestycji pn. „Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk” z wyłonioną w trak­cie postępowania prze­tar­gowego firmą Drogi i Mosty Hen­ryk Boczek.

Czytaj więcej: Umowa pod­pisana. Park Kul­turowy tań­szy o blisko 4 mln. zł

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD